Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 lutego 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w pkt 5 po tiret siódme dodaje się wyrazy:

"- Rajmund Moric

Katowice,";

2) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

"§ 18a. 1. Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami decyzji i postanowieniami regulaminu pracy Komisji, ustala Przewodniczący Komisji.

2. Przewodniczący Komisji powiadamia niezwłocznie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego o dokonanych ustaleniach.";

3) uchyla się § 19.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.