Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.413

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 344/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 października 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Prawny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 253/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON poz. 314 i 375), wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3 dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

"3) udziela - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, z zastrzeżeniem pkt 6a.";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury jest właściwy w zakresie sprawowania - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - bieżącego nadzoru nad Agencją Mienia Wojskowego.";

3) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a. Podsekretarze stanu udzielają - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie, zgodnie z zakresem swojej właściwości.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.