Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.11.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2010 r.

DECYZJA Nr 201/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 czerwca 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073 oraz z 2008 r. Nr 68, poz. 611), ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, Nr 12, poz. 135 i Nr 17, poz. 217 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,

b) Departament Budżetowy,

c) Departament Kadr,

d) Departament Kontroli,

e) Departament Prasowo-Informacyjny,

f) Departament Prawny,

g) Departament Transformacji,

h) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;";

2)
w pkt 2 po ppkt 2 dodaje się ppkt 2a w brzmieniu:

"2a) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej:

a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

b) Departament Strategii i Planowania Obronnego,

c) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

d) Biuro Obrony Przeciwrakietowej;";

3)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej:

1) jest właściwy w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych;

3) jest właściwy w zakresie koordynowania całości spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczenia - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.