Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 października 2010 r.

DECYZJA Nr 206
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 października 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)), w związku z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. Nr 91, poz. 814 oraz z 2006 r. Nr 44, poz. 318) oraz w związku z § 21 regulaminu pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r., ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 197 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OBIEGOWA

wydana w dniu .............................

...........................................................................................................

stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza/pracownika1)

Stwierdzam, że ww. rozliczył się ze spraw służbowych, powierzonego mienia oraz zobowiązań finansowych.
Lp.Stopień, imię, nazwisko2)DataPodpis
1.Kierownik komórki organizacyjnej KGSG3)
2.Bezpośredni przełożony
3.1) Kierownik właściwej kancelarii jawnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (w przypadku braku właściwej kancelarii jawnej)
2) osoba prowadząca dziennik ewidencji wykonanych dokumentów dla właściwej komórki organizacyjnej KGSG (wyłącznie w przypadkach przyjęcia tego rodzaju rozwiązania organizacyjnego przy wykonywaniu dokumentów o klauzuli zastrzeżone)
4.Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy KGSG
5.Biuro Techniki i Zaopatrzenia KGSG4),7)
Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Gospodarką Mieszkaniową
6.Zarząd Operacyjno-Śledczy KGSG6)
Naczelnik Wydziału IV Ewidencji i Przetwarzania Danych
7.Biuro Łączności i Informatyki KGSG
a) Naczelnik Wydziału Administracji Infrastruktury
b) Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Systemów
c) Naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Aplikacyjnych
8.1) Kierownik kancelarii tajnej lub kierownik właściwego oddziału kancelarii tajnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (wyłącznie w przypadkach braku właściwej kancelarii tajnej lub jej właściwego oddziału)
2) Kierownik archiwum zakładowego
9.Biuro Kadr i Szkolenia KGSG
a) Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych
b) Naczelnik Wydziału Organizacji i Naboru
c) Naczelnik Wydziału Organizacji i Koordynacji Szkolenia
10.Wydział Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami Nadwiślańskiego Oddziału SG
a) Naczelnik Wydziału4)
b) Kierownik Obiektu4)
c) Kierownik Internatu4)
11.Naczelnik Wydziału Transportu Nadwiślańskiego Oddziału SG4)
12.Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki Nadwiślańskiego Oddziału SG4)
13.Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego Nadwiślańskiego Oddziału SG4)
14.Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nadwiślańskiego Oddziału SG z siedzibą w Warszawie4)
15.Naczelnik Wydziału Finansów Nadwiślańskiego Oddziału SG4)
16.1) Naczelnik Wydziału Prezydialnego Nadwiślańskiego Oddziału SG4)
2) Biblioteka Nadwiślańskiego Oddziału SG
17.Komendant właściwego oddziału/ośrodka szkolenia Straży Granicznej6)
18.Biuro Ochrony Informacji Niejawnych KGSG
Zastępca Naczelnika Wydziału Zabezpieczenia

Rozliczenia należy dokonać ....................

..........................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby

wydającej kartę obiegową)

______

1) niepotrzebne skreślić

2) wpis odręczny lub postawienie pieczęci imiennej

3) w przypadku przyjęcia w komórce organizacyjnej KGSG imiennych upoważnień do odbioru korespondencji lub imiennych upoważnień do prowadzenia dzienników ewidencji wykonanych dokumentów poza kancelarią tajną podpis kierownika komórki organizacyjnej KGSG oznacza także rozliczenie funkcjonariusza/pracownika z posiadanej korespondencji

4) nie dotyczy funkcjonariuszy, którzy nie pozostają na zaopatrzeniu finansowym i logistycznym Komendanta Nadwiślańskiego OSG - fakt rozliczenia w tym zakresie potwierdza komendant oddziału SG lub ośrodka szkolenia SG, na którego zaopatrzeniu pozostaje funkcjonariusz

5) dotyczy funkcjonariuszy Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG

6) dotyczy funkcjonariuszy zwalniających się ze służby, pozostających na zaopatrzeniu komendanta oddziału SG lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej innego niż Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG

7) nie dotyczy pracowników