Zm.: decyzja w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.141

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 496
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

§  1.
W instrukcji w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji, stanowiącej załącznik do decyzji nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 85 oraz z 2014 r. poz. 109), pkt 98 otrzymuje brzmienie:

"98. Przed oddaniem do użytku książki ewidencyjne przesznurowuje się, numeruje strony, opieczętowuje oraz rejestruje.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.