Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.384

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 429/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Infrastruktury

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. j oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 18, 19 i 22 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 712), art. 16 i 18 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908), § 2-8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1482) i § 2-7 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (Dz. U. Nr 27, poz. 223 oraz z 2010 r. Nr 87, poz. 569), ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 13 poz. 185 oraz z 2013 r. poz. 165) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, w zakresie nieruchomości czasowo niewykorzystywanych - na wniosek użytkownika nieruchomości, w uzgodnieniu z szefem właściwego rejonowego (Stołecznego, Wojskowego) zarządu infrastruktury;";

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórki i jednostki nie sporządzające planów, prowadzące ewidencję

ilościowo-wartościową mienia ruchomego trwale lub czasowo zbędnego zgłaszają odpowiednio: Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej, Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, propozycje do planów w zakresie określonym w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a-d oraz pkt 3-6, natomiast szefom rejonowych organów infrastruktury propozycje do planów, w zakresie określonym w § 1 pkt 8;";

3) w § 4:
a) w ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych, jeżeli w nieruchomości przewidzianej do przekazania występuje infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacyjne urządzenia końcowe,",

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Szefowi Inspektoratu Systemów Informacyjnych, jeżeli w nieruchomości przewidzianej do przekazania występuje infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacyjne urządzenia końcowe,";

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Do zatwierdzania planów upoważniony jest:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury – w zakresie planów, o których mowa w §1 pkt 1-7, z wyjątkiem pkt 2 (w zakresie § 3 pkt 2 i pkt 3 lit. c i d, a także pkt 9 oraz w §17, przedstawianych przez organy je opracowujące;

2) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - w zakresie planów, o których mowa w §1 pkt 2 (w zakresie § 3 pkt 2 i pkt 3 lit. c i d) oraz pkt 8.";

5) w § 29 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Prezes AMW do dnia 31 marca sporządza za rok poprzedni sprawozdanie opracowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, którego oryginał przesyła Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury a kopie sprawozdania przesyła do wiadomości Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych,";

6) § 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. Zgoda, o której mowa w § 31 pkt 3 i § 41, może zostać wydana na wniosek dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego lub Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz:

a) rektora uczelni wojskowej, dyrektora instytutu badawczego - po zaopiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

b) zarządu spółki Skarbu Państwa, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa - po zaopiniowaniu przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

c) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - po uzyskaniu pozytywnej opinii lub wniosku dowódcy jednostki wojskowej lub szefa jednostki organizacyjnej wykorzystującej nieruchomość wojskową.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.