Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 59
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 3 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej

§  1. W decyzji nr 342 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2009 r., w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 16, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 16 poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) funkcjonariusza pełniącego służbę oraz pracownika zatrudnionego w:

– Zarządzie Operacyjno-Śledczym KGSG, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, realizującego czynności operacyjno-rozpoznawcze,

– Zarządzie do Spraw Cudzoziemców KGSG, realizującego zadania związane z procedurą wydaleniową cudzoziemców z terytorium naszego kraju oraz realizującego sprawy związane z procedurą konsultacji wizowych Schengen,";

2) w § 7 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Kierownik komórki organizacyjnej występuje do dyrektora BŁiI KGSG z wnioskiem, o: ";

3) w § 8:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. W przypadku nie dokonania opłaty, o której mowa w ust. 9, dyrektor BŁiI KGSG dokonuje zablokowania połączeń wychodzących z przydzielonego abonentowi telefonu służbowego, a następnie zobowiązuje go pisemnie do uregulowania wszystkich zaległych należności związanych z jego wykorzystaniem. O konieczności zablokowania połączeń wychodzących Dyrektor BŁiI KGSG informuje pisemnie kierownika komórki organizacyjnej. Po uregulowaniu wszystkich należności następuje odblokowanie połączeń wychodzących.",

b) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. W przypadku abonentów rozliczających karty obiegowe, wydane przez BKiSz KGSG na podstawie przepisów w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej, użytkujących karty SIM, wymagane jest złożenie przez abonenta do BŁiI KGSG oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 15 do decyzji.";

4) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W sytuacji, gdy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kierownik komórki organizacyjnej wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust.1, występuje on ponownie z wnioskiem o akceptację zasadności przekroczenia limitu finansowego, dotyczącym tego samego abonenta, o akceptacji zasadności przekroczenia limitu finansowego decyduje Komendant Główny Straży Granicznej.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak np. choroba abonenta, podróż służbowa, urlop wypoczynkowy, okolicznościowy lub inny istnieje możliwość rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3 w późniejszym terminie.";

5) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Do akceptowania wniosków o przydział/rezygnację z telefonu służbowegooraz prowadzenia korespondencji z kierownikami komórek organizacyjnych, o której mowa w § 8 ust.1 i 11 oraz § 10 w imieniu Dyrektora BŁiI KGSG upoważniony jest kierownik sekcji odpowiedzialnej za dokonywanie rozliczeń usług telekomunikacyjnych w BŁiI KGSG.";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. W przypadku utraty telefonu służbowego należy niezwłocznie:

1) poinformować inżyniera dyżurnego pod numerem (22) 5135243 lub wew. 6605243 w celu zablokowania możliwości wykonywania połączeń generujących koszty;

2) poinformować bezpośredniego przełożonego oraz sporządzić notatkę służbowąi przesłać ją do wiadomości dyrektora BŁiI KGSG.

2. W przypadku braku niezwłocznego zgłoszenia o utracie telefonu służbowego ewentualnymi kosztami wykonanych połączeń od momentu utraty lub zagubienia karty SIM do momentu jej blokady zostanie obciążony abonent.";

7) po załączniku nr 14 do decyzji dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Przepisy decyzji stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Warszawa, dnia …..............r.

Ja, niżej podpisany/na ...........................zobowiązuję się, po uprzednim poinformowaniu mnie przez BŁiI KGSG o wysokości kwoty pieniężnej wynikającej z przekroczenia przyznanego miesięcznego limitu finansowego na usługi telekomunikacyjne lub za wykonywanie połączeń prywatnych niezwiązanych z wykonywaniem czynności służbowych z przydzielonych telefonów służbowych, zgodnie z decyzją nr 324 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 16, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 16 poz. 52) za okres rozliczeniowy od ……………....... do ……….......... r., do wpłacenia jej na podane przez BŁiI KGSG konto KGSG.

…………………..…………...

(stopień, imię i nazwisko),

tel. kontaktowy lub adres e-mail