Zm.: decyzja w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2011.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2011 r.

DECYZJA Nr 21
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 stycznia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej

§  1.
W decyzji nr 342 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W KGSG ustala się miesięczny limit finansowy na korzystanie z usług telekomunikacyjnych, do wysokości:

1) 175 zł - łącznie dla abonentów w służbach dyżurnych pełnionych całodobowo;

2) 145 zł - dla:

a) kierownika komórki organizacyjnej,

b) zastępcy dyrektora, rzecznika prasowego, głównego księgowego, doradcy,

c) łącznie dla abonentów pełniących służbę lub zatrudnionych w sekretariatach kierowników komórek organizacyjnych,

d) łącznie dla abonentów pełniących służbę lub zatrudnionych w kancelariach komórek organizacyjnych;

3) 75 zł - dla:

a) radcy prawnego, legislatora, dziekana, naczelnika wydziału, audytora wewnętrznego, wicedziekana, głównego specjalisty, radcy, zastępcy naczelnika wydziału, kierownika samodzielnej sekcji, eksperta, kierownika sekcji, kierownika grupy, kierownika kancelarii tajnej,

b) funkcjonariusza pełniącego służbę oraz pracownika zatrudnionego w:

- Zarządzie Operacyjno-Śledczym KGSG, Zarządzie Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, realizującego czynności operacyjno-rozpoznawcze,

- Zarządzie do Spraw Cudzoziemców KGSG, realizującego zadania związane z procedurą wydaleniową cudzoziemców z terytorium naszego kraju oraz realizującego sprawy związane z procedurą konsultacji wizowych Schengen,

- Sztabie Komendanta Głównego Straży Granicznej realizującego zadania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wydalania, przekazywania i doprowadzania cudzoziemców do kraju pochodzenia oraz pełniących warty ochronne na pokładach statków powietrznych;

4) 35 zł - dla starszego specjalisty, kierownika zespołu, specjalisty, starszego asystenta, asystenta, młodszego asystenta, starszego kontrolera, kontrolera, starszego inspektora, inspektora, starszego referenta, referenta oraz innego użytkownika, któremu przydzielono telefon służbowy;

5) 1 zł - dla użytkownika, któremu nie przydzielono służbowego telefonu komórkowego i posiadającego zablokowaną możliwość wykonywania połączeń lokalnych, międzymiastowych, komórkowych i międzynarodowych z przydzielonego służbowego telefonu stacjonarnego.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011 r.