Zm.: decyzja w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 17
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 5 lutego 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 1 ust. 2 i § 4 ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 935) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 185 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w § 2 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW z tym, że dla wyznaczonych funkcjonariuszy Wydziału VIII godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby są:

– 6:00 do 14:00 - w poniedziałki,

– 14:00 do 22:00 - w soboty,".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lutego 2014 r.