Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.140

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 143/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej

Departament Prawny

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. W wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2009 r. Nr 16, poz. 189 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 74 i Nr 25, poz. 433) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem lub kalkulacją (§ 7 ust. 1 i 4), projektami aktów wykonawczych lub tezami (§ 6 ust. 2), instytucja opracowująca jest obowiązana przesłać, w celu merytorycznego zajęcia stanowiska, do zainteresowanych osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2-5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), których zakresu działalności dotyczy projekt aktu normatywnego, zainteresowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także do Departamentu Budżetowego, zwanych dalej "instytucjami opiniującymi".".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23 poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.