Zm.: decyzja w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.25.433

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 508/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej

Departament Prawny

Na podstawie § 1 pkt 1 lit. e oraz § 2 pkt 13-15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 232/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2009 r. Nr 16, poz. 189 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, zwany dalej "Dziennikiem Urzędowym", prowadzi się w formie zbioru dokumentów elektronicznych, zamieszczonych na wyodrębnionej stronie internetowej.";

2)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3e w brzmieniu:

"3a. W Dzienniku Urzędowym ogłasza się akty prawne z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

3b. Akty prawne nieogłoszone w Dzienniku Urzędowym rozsyła - według własnego rozdzielnika - do zainteresowanych komórek (jednostek) organizacyjnych, komórka (jednostka) organizacyjna, która opracowała projekt danego aktu.

3c. Akty prawne mogą być dodatkowo publikowane w formie przewidzianej dla wojskowych wydawnictw specjalistycznych, na zasadach określonych w przepisach o opracowywaniu, wydawaniu i dystrybucji wojskowych wydawnictw specjalistycznych w resorcie obrony narodowej.

3d. Akty prawne wydane przez Ministra Obrony Narodowej przechowuje się w kancelarii obsługującej Departament Prawny w formie dokumentów elektronicznych i w postaci wydruków zawierających teksty tych aktów.

3e. W razie potrzeby Minister Obrony Narodowej wydaje, w postaci papierowej, wyodrębnioną edycję Dziennika Urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne, pod nazwą "Dziennik Urzędowy Niejawny Ministra Obrony Narodowej", zwany dalej "Dziennikiem Urzędowym Niejawnym".";

3)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dowódcy jednostek wojskowych są obowiązani umożliwić zapoznanie się przez podległych żołnierzy i pracowników wojska z przepisami publikowanymi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w szczególności mającymi zasadnicze znaczenie dla obronności państwa, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub służby wojskowej, a także z przepisami publikowanymi w Dzienniku Urzędowym.";

4)
w wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej, stanowiących załącznik do decyzji:
a)
w § 1 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) decyzji Ministra Obrony Narodowej o charakterze personalnym oraz decyzji administracyjnych, wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1))",

b)
w § 3 uchyla się ust. 1a,
c)
w § 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Projekty założeń do projektowanych ustaw powinny odpowiadać wymaganiom określonym w uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.2)).",

d)
w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uzasadnienie dołącza się również do projektów aktów prawnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, jeżeli mają być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Niejawnym.",

e)
w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekt aktu prawnego wraz z uzasadnieniem lub kalkulacją (§ 7 ust. 1 i 4), projektami aktów wykonawczych lub tezami (§ 6 ust. 2), instytucja opracowująca jest obowiązana przesłać, w celu merytorycznego zajęcia stanowiska, do zainteresowanych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także do Departamentu Budżetowego, zwanych dalej "instytucjami opiniującymi.",

f)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Uzgodnione merytorycznie projekty założeń do projektowanych ustaw, jak również projekty ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów, rozporządzeń i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz rozporządzeń, zarządzeń i decyzji Ministra Obrony Narodowej - dyrektor (szef) instytucji opracowującej przekazuje, wraz z uzasadnieniem, oraz projektami aktów wykonawczych, w formie dokumentów elektronicznych do Departamentu Prawnego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i § 7 ust. 1.

2. Do projektu przekazywanego Departamentowi Prawnemu, dołącza się:

1) wykaz wszystkich instytucji opiniujących, z którymi projekt został uzgodniony merytorycznie, z podaniem daty ostatecznego uzgodnienia oraz stanowiska osoby funkcyjnej, zajmującej w imieniu instytucji opiniującej ostateczne stanowisko w sprawie projektu;

2) wydruk zawierający tekst projektu wraz z uzasadnieniem oraz projektami aktów wykonawczych, a w stosunku do projektów aktów prawnych o charakterze wewnątrzresortowym również wniosek do Ministra Obrony Narodowej o podpisanie tego aktu oraz o jego ogłoszenie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zawierający szczegółowe uzasadnienie konieczności wydania tego aktu prawnego oraz potrzeby jego ogłoszenia.

3. Wykaz zawierający dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek określony w ust. 2 pkt 2, podpisuje dyrektor (szef) instytucji opracowującej.",

g)
w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Projekt przed przekazaniem do parafy Dyrektora Departamentu Prawnego wymaga zaparafowania przez:

1) właściwą osobę zajmującą kierownicze stanowisko MON, albo dyrektora (szefa) instytucji opracowującej bezpośrednio podległej Ministrowi - jeżeli projekt będzie przedstawiony do podpisu Ministrowi Obrony Narodowej;

2) dyrektora (szefa) instytucji opracowującej - jeżeli projekt będzie przedstawiony do podpisu osobie, o której mowa w ust. 1.

3. Adnotacje (parafy), o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się na wydruku tekstu projektu na odwrocie strony, która ma być podpisana.",

h)
w § 23:
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Instytucją opracowującą, w rozumieniu § 3 ust. 1, jest również zainteresowana zawarciem umowy z partnerem zagranicznym, właściwa pod względem merytorycznym, komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej, jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana albo inne osoby funkcyjne upoważnione w tych sprawach przez Ministra Obrony Narodowej.",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli z inicjatywą zawarcia umowy z partnerem zagranicznym występuje resort obrony narodowej, projekt umowy przygotowuje instytucja opracowująca, o której mowa w ust. 1a.",

i)
w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli z treści projektowanej umowy wynika, że ma ona charakter umowy międzynarodowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676), Dyrektor Departamentu Prawnego przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej projekt tej umowy wraz z uzasadnieniem i projektem instrukcji negocjacyjnej, z wnioskiem o nadanie im dalszego trybu postępowania, obowiązującego w zakresie zawierania umów międzynarodowych.",

j)
§ 39 i 40 otrzymują brzmienie:

"§ 39. 1. Teksty rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej, w formie dokumentów elektronicznych i ich wydruków, w brzmieniu ustalonym w wyniku międzyresortowego postępowania uzgodnieniowego, przedstawia do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz nałożenia podpisu na wydruku Dyrektor Departamentu Prawnego.

2. Jeżeli podpisane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej jest wydawane wspólnie albo w porozumieniu z innymi ministrami, dalsze podpisy uzyskuje Departament Prawny.

3. Teksty zarządzeń, decyzji i wytycznych Ministra Obrony Narodowej, w formie dokumentów elektronicznych i ich wydruków, przedstawia do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz nałożenia podpisu na wydruku Dyrektor Departamentu Prawnego wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 2. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 40. 1. Rozporządzenia, zarządzenia, decyzje i wytyczne, w formie dokumentów elektronicznych i ich wydruków, w czasie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, opatruje bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz nakłada podpis na ich wydrukach w jego zastępstwie ("w z.") Sekretarz Stanu lub podsekretarz stanu, stosownie do upoważnienia wydanego w odrębnym trybie.

2. Zasady podpisywania decyzji Ministra Obrony Narodowej "z upoważnienia" przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska MON lub inne osoby funkcyjne, określają odrębne przepisy.",

k)
w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekty aktów prawnych przedstawia się do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz nałożenia podpisu na ich wydrukach, w jednym egzemplarzu.",

l)
w rozdziale 7 tytuł otrzymuje brzmienie:

"Ewidencja aktów prawnych i innych aktów oraz ich ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Niejawnym",

ł)
w § 42:
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarządzeniom i decyzjom wydanym przez Ministra Obrony Narodowej nadaje się w każdym roku kalendarzowym kolejne odrębne numery oraz bezpośrednio po numerze oznacza się je odpowiednią cechą i opatruje datą.",

ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

"4. Zarządzenia i decyzje Ministra Obrony Narodowej oznacza się:

1) zarządzenia i decyzje w sprawach ogólnych - cechą "MON";

2) decyzje w sprawach operacyjnych, organizacyjnych, mobilizacyjnych, dowodzenia, szkoleniowych, społecznych, wychowawczych, logistyki, kadrowych, kadrowo-mobilizacyjnych, nauki i szkolnictwa wojskowego, obrony terytorialnej oraz służb specjalnych - odpowiednio cechą: "Oper.", "Org.", "Mob.", "DOW", "Szkol.", "Społ." "Wych.", "Log.", "Pers.", "Pers-Mob.", "NSzW", "OT" oraz "SKW" albo "SWW".

4a. Pełnomocnictwa i upoważnienia wydawane przez Ministra Obrony Narodowej oznacza się w każdym roku kalendarzowym kolejnym odrębnym numerem i opatruje datą.",

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Decyzje Ministra Obrony Narodowej oraz dyrektywy i rozkazy Szefa Sztabu Generalnego WP, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 2, oznacza się dodatkową cechą wskazującą instytucję opracowującą; cechę tę stanowi następujący skrót nazwy komórki organizacyjnej:

1) Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej - SMON;

2) Departamentu Administracyjnego - DA;

3) Departamentu Budżetowego - DB;

4) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji - DIiT;

5) Departamentu Infrastruktury - DI;

6) Departamentu Kadr - DK;

7) Departamentu Kontroli - DKtr;

8) Departament Informatyki i Telekomunikacji - DiiT;

9) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - DNiSW;

10) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych - DOIN;

11) Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego - DPBM;

12) Departamentu Polityki Zbrojeniowej - DPZ;

13) Departamentu Prasowo-Informacyjnego - DPI;

14) Departamentu Prawnego - DP;

15) Departamentu Spraw Socjalnych - DSS;

16) Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - DSiPO;

17) Departamentu Transformacji - DT;

18) Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych - DWSZ;

19) Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - DWiPO;

20) Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego WP - P1;

21) Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego WP - P2;

22) Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 Sztabu Generalnego WP - P3;

23) Zarządu Planowania Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP - P4;

24) Zarządu Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego WP - P5;

25) Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego WP - P6;

26) Zarządu Szkolenia - P7 Sztabu Generalnego WP - P7;

27) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego WP - P8;

28) Biura Koordynacyjnego - BK;

29) Biura Obrony Przeciwrakietowej - BOP;

30) Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych - BPA;

31) Biura Audytu Wewnętrznego - BAW;

32) Biura Skarg i Wniosków - BSiW.

7. Decyzje Sekretarza Stanu oraz decyzje i inne akty wydane przez podsekretarzy stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa oznacza się wyłącznie kolejnym numerem i opatruje datą.",

m)
w § 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 43. 1. Ewidencję zarządzeń i decyzji Ministra Obrony Narodowej oznaczonych cechą "MON", obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego określonego aktu prawnego oraz pełnomocnictw i upoważnień Ministra Obrony Narodowej, prowadzi Departament Prawny w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym i ich podpisanych wydruków, które przechowuje kancelaria obsługująca Departament Prawny. Ewidencjonowanie oraz przechowywanie innych decyzji Ministra Obrony Narodowej należy odpowiednio do komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz do jednostek organizacyjnych wskazanych przez szefów Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Obrony Narodowej zarządzenia albo decyzji oznaczonych cechą "MON" oraz pełnomocnictwa i upoważnienia, przekazuje się je w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz ich wydruków podpisanych przez Ministra Obrony Narodowej, do kancelarii obsługującej Departament Prawny.",

n)
§ 44-47 otrzymują brzmienie:

"§ 44. 1. W Dzienniku Urzędowym i Dzienniku Urzędowym Niejawnym ogłasza się:

1) akty prawne Ministra Obrony Narodowej;

2) uchwały Rady Ministrów uchylające zarządzenia Ministra Obrony Narodowej;

3) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) teksty jednolite aktów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Niejawnym;

5) pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane przez Ministra Obrony Narodowej;

6) sprostowania błędów w tekście aktów prawnych lub tekstów jednolitych tych aktów, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Niejawnym.

2. Na koniec każdego kwartału w Dzienniku Urzędowym zamieszcza się komunikat o aktach prawnych Ministra Obrony Narodowej nie skierowanych do ogłoszenia, z wyjątkiem decyzji o charakterze personalnych oraz decyzji administracyjnych.

3. Minister Obrony Narodowej, w drodze obwieszczenia, ogłasza teksty jednolite aktów prawnych i sprostowania błędów w aktach prawnych.

4. W Dzienniku Urzędowym lub Dzienniku Urzędowym Niejawnym mogą być publikowane informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia Ministra Obrony Narodowej.

5. Przesłanki wydania tekstu jednolitego aktu prawnego i sprostowania błędu określone są odpowiednio w art. 16 i 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378).

6. Kancelaria obsługująca Departament Prawny niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Obrony Narodowej aktu prawnego, który nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym, obowiązana jest przesłać, na polecenie Departamentu Prawnego, instytucji opracowującej kopię tego aktu.

§ 45. Dyrektor Departamentu Prawnego jest upoważniony do:

1) zlecania druku Dziennika Urzędowego w postaci papierowej, w przypadku o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych;

2) zlecania druku Dziennika Urzędowego Niejawnego;

3) przygotowania tekstu jednolitego aktu prawnego we współpracy z instytucją, która opracowała projekt danego aktu;

4) kierowania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym podpisanych aktów prawnych i uwierzytelniania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

§ 46. Departament Prawny prowadzi redakcję Dziennika Urzędowego i Dziennika Urzędowego Niejawnego.

§ 47. Przy ogłaszaniu aktu prawnego w Dzienniku Urzędowym i Dzienniku Urzędowym Niejawnym, zamieszcza się nad jego tytułem nazwę instytucji opracowującej.",

o)
uchyla się § 48.
2.
Traci moc decyzja Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wydawania i dystrybucji Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej (Dz. Rozk. MON poz. 136 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 25, poz. 222).
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146.