Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.442

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 377/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 412 i 425) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do decyzji.";

2) dodaje się załącznik Nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w 2012 r.

§WyszczególnienieBlokowana kwota wydatków w zł
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2959.139.994
Dział 752 Obrona narodowa53.217.725
ROZDZIAŁ 75201 Wojska Lądowe1.179.940
4300Zakup usług pozostałych1.179.940
ROZDZIAŁ 75202 Siły Powietrzne3.305.146
4210Zakup materiałów i wyposażenia57.959
4300Zakup usług pozostałych3.247.187
ROZDZIAŁ 75204 Centralne wsparcie44.251.480
4270Zakup usług remontowych7.378.700
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1.250.000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych15.530.780
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych20.092.000
ROZDZIAŁ 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej664.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia5.396
4300Zakup usług pozostałych158.604
4420Podróże służbowe zagraniczne500.000
ROZDZIAŁ 75216 Wojskowe Misje Pokojowe997.000
4280Zakup usług zdrowotnych997.000
ROZDZIAŁ 75217 Służba Wywiadu Wojskowego220.000
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom170.000
4260Zakup energii50.000
ROZDZIAŁ 75220 Zabezpieczenie wojsk2.012.709
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom71.000
4210Zakup materiałów i wyposażenia930.917
4220Zakup środków żywności1.000.000
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10.792
ROZDZIAŁ 75295 Pozostała działalność587.450
3040Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń587.450
Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne459.961
ROZDZIAŁ 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego459.961
4210Zakup materiałów i wyposażenia106.423
4270Zakup usług remontowych9.788
4280Zakup usług zdrowotnych2.650
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych341.100
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości524.154
ROZDZIAŁ 75503 Sądy wojskowe51.946
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.146
4270Zakup usług remontowych50.800
ROZDZIAŁ 75506 Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury472.208
4060Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy322.208
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych150.000
Dział 803 Szkolnictwo wyższe1.064.000
ROZDZIAŁ 80302 Uczelnie wojskowe1.064.000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych1.064.000
Dział 851 Ochrona zdrowia3.874.154
ROZDZIAŁ 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego950.091
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne950.091
ROZDZIAŁ 85157 Staże i specjalizacje medyczne142.400
4320Staże i specjalizacje medyczne14.788
4410Podróże służbowe krajowe127.612
ROZDZIAŁ 85195 Pozostała działalność2.781.663
3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń5.907
3070Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom408.007
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy14.344
4110Składki na ubezpieczenia społeczne5.000
4170Wynagrodzenia bezosobowe262
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy74.754
4210Zakup materiałów i wyposażenia141.185
4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych5.000
4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek29.562
4270Zakup usług remontowych77.958
4280Zakup usług zdrowotnych1.390.856
4300Zakup usług pozostałych603.348
4350Zakup usług pozostałych6.015
4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej19.465