Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.425

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 362/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 listopada 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 343/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2012 r. (Dz. Urz. MON poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji.";

2) dotychczasowemu załącznikowi nadaje się Nr 1 oraz dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1092 i Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE BLOKOWANYCH WYDATKÓW W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ w 2012 r.

§WyszczególnienieWydatki realizowane
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29470.173.471
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna3.158.800
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej258.800
427Zakup usług remontowych160.000
605Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych98.800
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne2.900.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.900.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa369.239.257
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne447.782
430Zakup usług pozostałych447.782
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie306.927.065
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom23.520.220
411Składki na ubezpieczenia społeczne3.248.714
427Zakup usług remontowych3.135.830
430Zakup usług pozostałych3.527.000
441Podróże służbowe krajowe130.000
442Podróże służbowe zagraniczne200.000
454Składki do organizacji międzynarodowych88.171
605Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych8.659.600
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych238.871.730
616Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE13.883.800
622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych11.662.000
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP406.789
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy397.000
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy9.789
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe131.288
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy128.000
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy3.288
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP12.386.515
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom36.916
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy153.318
421Zakup materiałów i wyposażenia100.756
430Zakup usług pozostałych11.291.918
435Zakup usług dostępu do sieci Internet152.500
436Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej340.260
437Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej276.230
470Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej34.617
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe39.818.276
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom35.467.232
428Zakup usług zdrowotnych2.473.000
430Zakup usług pozostałych1.878.044
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego32.540
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych32.540
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego166.200
430Zakup usług pozostałych51.000
605Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych115.200
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk1.202.802
305Zasądzone renty31.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom17.873
411Składki na ubezpieczenia społeczne596.000
418Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy37.290
421Zakup materiałów i wyposażenia66.673
430Zakup usług pozostałych63.839
438Zakup usług obejmujących tłumaczenia127
455Szkolenia członków korpusu służby cywilnej20.000
459Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych370.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność7.720.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom1.000.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy3.000.000
417Wynagrodzenia bezosobowe120.000
430Zakup usług pozostałych3.600.000
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne86.181.475
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego86.181.475
311Świadczenia społeczne4.700.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy300.000
408Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby81.100.000
428Zakup usług zdrowotnych81.475
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości446.199
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe433.189
302Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń389
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom10.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy64.984
412Składki na Fundusz Pracy20.500
417Wynagrodzenia bezosobowe60.000
421Zakup materiałów i wyposażenia50.416
427Zakup usług remontowych50.000
430Zakup usług pozostałych40.000
441Podróże służbowe krajowe30.000
444Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4.000
461Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego100.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych2.900
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury12.990
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych12.990
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia9.157.760
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.72.968
413Składki na ubezpieczenie zdrowotne72.968
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność9.084.792
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy7.423.461
421Zakup materiałów i wyposażenia4.939
427Zakup usług remontowych1.818
428Zakup usług zdrowotnych824.213
430Zakup usług pozostałych830.361
DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego1.990.000
ROZDZIAŁ 92114 - Pozostałe instytucje kultury384.000
255Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury384.000
ROZDZIAŁ 92118 - Muzea1.606.000
622Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych1.606.000