Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.22.224

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 509/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Departament Administracyjny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647) oraz "Wykazem jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2007 r. Nr 1, poz. 9), ustala się, co następuje:

1. W "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem" stanowiącym załącznik do decyzji Nr 104/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Nr 6, poz. 76 i Nr 18, poz. 188), w części I. "Jednostki organizacyjne podległe", wprowadza się następujące zmiany:
1) lp.6 otrzymuje brzmienie:
6Dowództwo Operacyjne Sił ZbrojnychMinister Obrony Narodowej
2) lp.11 i 12 otrzymują brzmienie:
11Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w BydgoszczyMinister Obrony Narodowej
12Jednostka Wojskowa Nr 2305Dowódca Wojsk Specjalnych
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.