Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 27
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r.

ZO-731-44/2013

Na podstawie art. 33 ust 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

Zmieniam Decyzję nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Gostynińsko-Włocławskie" na okres luty 2013 - styczeń 2016, znak: ZO-731-28/2013, w sposób następujący:
§  1. W tytule decyzji zapis "na okres luty 2013 - styczeń 2016" zmieniam na: "na okres luty 2013 - styczeń 2018".
§  2. W paragrafie 1 zapis: "Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego »Lasy Gostynińsko-Włocławskie«, zwaną dalej Radą, na okres luty 2013 - styczeń 2016 w następującym składzie:" zmieniam na: "Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego »Lasy Gostynińsko-Włocławskie«, zwaną dalej Radą, na okres luty 2013 -styczeń 2018 w następującym składzie:".
§  3. W paragrafie 8 zapis: "kadencja Rady trwa trzy lata" zmieniam na: "kadencja Rady trwa pięć lat".
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.