Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 października 2014 r.

DECYZJA Nr 411/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 października 2014 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2)
załącznik Nr 9 "Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizację ujętych w planie finansowym dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

WyszczególnienieWydatki realizowane (w zł)Ogółem
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieDBDGDGWIWSZJW 4101JW 4026WBE Poznań
75000
7500100
402022.1.1.2 000 0002 000 000
405011.1.1.-2 000 000-2 000 000
75223 236 006-23 239 00603 0000
752012 412 1002 412 100
307011.1.3.500 000500 000
406011.1.1.4 8004 800
406011.1.3.1 3001 300
406011.1.4.3 0003 000
406011.1.7.3 0003 000
414011.1.4.-100 000-100 000
476011.1.3.2 000 0002 000 000
752028 0008 000
406011.1.1.8 0008 000
752031 303 4001 303 400
406011.1.1.1 4001 400
406011.1.8.2 0002 000
476011.1.4.1 300 0001 300 000
7520492 43792 437
405011.1.1.92 43792 437
75208-403 000-403 000
307016.3.2.-94 000-94 000
406016.3.2.-100 000-100 000
411016.3.2.-50 000-50 000
412016.3.2.-20 000-20 000
441016.3.2.-139 000-139 000
75209-52 400-52 400
406016.3.2.-52 400-52 400
75210-84 950-84 950
406016.3.2.-84 950-84 950
75213-95 437-11 844 00091 000-11 848 437
401011.1.1.-3 000-3 000
401011.1.4.-344 000-344 000
401011.1.1.-92 437-92 437
406011.1.1.-9 000-9 000
411011.1.4.-930 000-930 000
412011.1.4.-453 000-453 000
414011.1.1.100 000100 000
421011.1.4.-672 000-672 000
427011.1.8.-1 786 000-1 786 000
430011.1.8.-7 659 000-7 659 000
75216-4 798 656-4 798 656
428011.3.1.-1 305 000-1 305 000
430011.3.1.-3 250 000-3 250 000
437011.3.1.-220 000-220 000
442011.3.1.-23 656-23 656
752193 0003 000
401011.1.3.3 0003 000
75220-2 400 000-3 763 200-6 163 200
307011.1.4.-500 000-500 000
307011.1.6.-83 700-83 700
406011.1.4.-268 80036 800-232 000
418011.1.1.-590 000-590 000
421011.1.1.-638 000-638 000
430011.1.1.-605 000-605 000
430011.1.4.-3 300 000-3 300 000
442011.1.4.-150 000-150 000
476011.1.6.-64 500-64 500
75280-319-319
430010.2.1.-319-319
7529523 239 325-3 656 000-51 30019 532 025
401011.1.1.344 000344 000
406011.1.4.-51 300-51 300
411011.1.1.-137 100-137 100
412011.1.1.-76 750-76 750
421011.1.1.-663 700-663 700
422013.2.5.-417 000-417 000
430011.1.1.23 239 32523 239 325
430011.1.8.-1 603 450-1 603 450
441011.1.4.-502 000-502 000
442011.1.1.-600 000-600 000
75300
75301-138 737-138 737
311013.2.5.-138 737-138 737
75302138 737138 737
311013.2.6.138 737138 737
75500
7550330 00030 000
401018.1.1.30 00030 000
75506-30 000-30 000
40302.3.1.-30 000-30 000
8517 880 000-7 900 00020 0000
851957 880 000-7 900 00020 0000
401011.1.4.-9 563102 00092 437
405011.1.4.-92 437-92 437
417011.1.4.-30 000-30 000
428011.1.4.7 982 000-7 572 00020 000430 000
442011.1.4.-400 000-400 000
Grupa 300000-177 7000000-177 700
Grupa 400031 116 0060-30 908 906020 0003 0000230 100
OGÓŁEM31 116 0060-31 086 606020 0003 000052 400

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizację ujętych w planie finansowym dysponenta części

Lp.WyszczególnienieOsoba funkcyjna
1.Budżety wojskowe NATOPrzedstawiciel RP przy Komitecie Budżetowym NATO
2.NSPA ( NATO Support Agency )Dyrektor Departamentu Budżetowego
3.Eurokorpus (NRDC EC)Dyrektor Departamentu Budżetowego
4.EDA (Europejska Agencja Obrony)Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5.CISM (Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego)Szef Zarządu Szkolenia - P7
6.CLIMS (Międzynarodowy Komitet Wojskowych Służb Socjalnych)Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
7.EUROMIL (Mężowie Zaufania)Przewodniczący Konwentu Dziekanów
8.SHAPE International School (SIS) koszty projektowania nowej Międzynarodowej Szkoły przy SHAPEDyrektor Departamentu Infrastruktury
9.NAPMO (NATO-wski Program Obrony Powietrznej i Wczesnego Ostrzegania)Dyrektor Departamentu Budżetowego
10.Współfinansowanie budowy Kwatery Głównej NATODyrektor Departamentu Infrastruktury
11.Cooperative Cyber Defence COESzef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6
12.NATO HUMINT COESzef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
13.Konwencja Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
14.CAIES (Cooperative Airspace Initiative Information Exchange System)Pełnomocnik MON Ds. Budowy i Wdrożenia Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych
15.AGS (Alliance Ground Surveillance)Dyrektor Departamentu Budżetowego
16.JEWCS ( Joint Electronic Warfare Core Staff )Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
17.MSIAC (Munitions Safety Information Analysis Center)Sekretarz Stanu
18CMDR COE (Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence)Szef Centrum Zarządzania Kryzysowego