Zm.: decyzja budżetowa na rok 2014.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2014.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2014 r.

DECYZJA Nr 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 marca 2014 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45 i 91) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2)
w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2014 r. - resortu Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

(w zł)
WyszczególnienieWydatki realizowaneOgółem
DziałRozdzia§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieDBDGWDIWsp.SZOZ?W
752-6.601.93411.076.4241.000.000-5.691.490217.0000
75201-21.323.000-9.865.000-31.188.000
302011.1.1.-25.000
30409.2.1.-1.000
304011.1.1.-7.000
30709.2.1.-17.000
307011.1.1.-1.674.000
307011.1.5.-53.000
40509.2.1.-312.000-312.000
405011.1.1.-15.231.000-15.231.000
405011.1.5.-553.000-553.000
40609.2.1.-15.000
406011.1.1.-607.000
406011.1.5.-12.000
40709.2.1.-26.000-26.000
407011.1.1.-1.269.000-1.269.000
407011.1.5.-46.000-46.000
41709.2.1.-36.000
417011.1.1.-55.000-31.000-86.000
417011.1.5.-5.000
43009.2.1.-1.000
430011.1.1.-116.000-307.000-423.000
44109.2.1.-22.000
441011.1.1.-980.000-2.000-982.000
441011.1.3.-6.000.000-6.000.000
441011.1.5.-10.000
442011.1.1.-3.525.000-3.525.000
44409.2.1.-18.000
444011.1.1.-209.000
476011.1.1.-23.000
75202-1.000.000-1.000.000
441011.1.4.-1.000.000-1.000.000
75203-1.495.000-1.495.000
307011.1.1.-190.000-190.000
417011.1.1.-5.000-5.000
441011.1.4.-1.300.000-1.300.000
75204-2.557.000-16.442.00055.000.00036.001.000
307011.1.1.-100.000-100.000
401011.1.1.-182.000-182.000
405011.1.1.-15.085.000-15.085.000
407011.1.1.-1.257.000-1.257.000
411011.1.1.-31.000-31.000
411013.2.5.-1.000.000-1.000.000
412011.1.1.-4.000-4.000
418011.1.1.-1.340.000-1.340.000
421011.1.4.30.000.00030.000.000
422011.1.4.20.000.00020.000.000
427011.1.4.5.000.0005.000.000
75207217.000217.000
401011.1.4.178.500178.500
411011.1.4.31.00031.000
412011.1.4.4.0004.000
414011.1.4.3.5003.500
7520941.000-41.0000
430016.3.2.10.000-10.0000
441016.3.2.31.000-31.0000
7521324.123.00024.123.000
302011.1.1.50.00050.000
304011.1.1.7.0007.000
307011.1.1.1.864.0001.864.000
405011.1.1.15.085.00015.085.000
406011.1.1.607.000607.000
407011.1.1.1.257.0001.257.000
417011.1.1.91.00091.000
430011.1.1.423.000423.000
441011.1.1.982.000982.000
442011.1.1.3.525.0003.525.000
444011.1.1.209.000209.000
476011.1.1.23.00023.000
752201.626.490-48.149.500-46.523.010
302011.1.1.-25.000-25.000
307011.1.6.100.000100.000
421011.1.1.356.000-106.000250.000
421011.1.4.-250.000-250.000
422011.1.1.600.000-600.0000
428011.1.1.240.000-240.0000
430011.1.1.179.000-179.0000
430011.1.4.-25.000.000-25.000.000
430011.1.6.101.990101.990
441011.1.4.-1.700.000-1.700.000
459011.1.4.-20.000.000-20.000.000
470011.1.1.49.500-49.5000
75295-4.044.93423.050.9341.000.000-140.99019.865.010
30409.2.1.1.000
30709.2.1.17.000
307011.1.1.-4.044.934-4.044.934
307011.1.5.53.000
40509.2.1.312.000312.000
405011.1.1.15.231.00015.231.000
405011.1.5.553.000553.000
40609.2.1.15.00015.000
406011.1.4.3.918.0943.918.094
406011.1.5.12.00012.000
406011.3.2.6.8406.840
40709.2.1.26.00026.000
407011.1.1.1.269.0001.269.000
407011.1.5.46.00046.000
41709.2.1.36.00036.000
417011.1.5.5.0005.000
41803.2.2.360.000360.000
418011.1.4.980.000980.000
43009.2.1.1.0001.000
430022.1.1.39.0001.000.000-140.990898.010
44109.2.1.22.000
75275295441011.1.4.120.000120.000
441011.1.5.10.000
44409.2.1.18.000
Grupa 3000- 4.044.934215.0000-215.0000-4.044.934
Grupa 4000-2.557.00010.861.4241.000.000-5.476.490217.0004.044.934
OGÓŁEM-6.601.93411.076.4241.000.000-5.691.490217.0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. - Dowództwo Garnizonu Warszawa

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Część/Dział/ RozdziałWyszczególnienieŻołnierze zawodowi
Cz. 29Ogółem0
Cz. 29Jednostki budżetowe0
752Obrona narodowa0
75201Wojska Lądowe-386
75204Centralne wsparcie-265
75213Dowodzenie i Kierowanie Siłami Zbrojnymi RP265
75295Pozostała działalność386