Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. MON, poz. 49, 55, 83 i 120), w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok":
1) wprowadza się dysponenta środków budżetu państwa o nazwie Narodowe Centrum Kryptologii (NCK);
2) ulegają zmianie wydatki:
a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
§Funkcja/ Zadanie / PodzadanieWydatki realizowane
NCKDBOgółem
307011.1.1.-95.000-95.000
401011.1.1.-331.000-331.000
401022.1.1.331.000331.000
405011.1.1.-500.000-500.000
405022.1.1.500.000500.000
411011.1.1.-60.000-60.000
411022.1.1.60.00060.000
412011.1.1.-8.000-8.000
412022.1.1.8.0008.000
421022.1.1.60.00060.000
430022.1.1.20.00020.000
470022.1.1.15.00015.000
Grupa 30000-95.000-95.000
Grupa 4000994.000-899.00095.000
Razem994.000-994.0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
Dział / RozdziałWyszczególnienieWydatki realizowane
§Funkcja / Zadanie / PodzadanieNCKDBOgółem
752994.000-994.0000
75204-994.000-994.000
307011.1.1.-95.000-95.000
401011.1.1.-331.000-331.000
405011.1.1.-500.000-500.000
411011.1.1.-60.000-60.000
412011.1.1.-8.000-8.000
75295994.000994.000
401022.1.1.331.000331.000
405022.1.1.500.000500.000
411022.1.1.60.00060.000
412022.1.1.8.0008.000
421022.1.1.60.00060.000
430022.1.1.20.00020.000
470022.1.1.15.00015.000
Grupa 30000-95.000-95.000
Grupa 4000994.000-899.00095.000
RAZEM994.000-994.0000