Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 139/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 maja 2013 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49, 55, 83 i 120) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 96.727 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 87.382 tys. zł, a na zapomogi 9.345 tys. zł (rozdział 75204);";

2) w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok", ulegają zmianie wydatki:
a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r. - resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - ulegają zmianie wydatki określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieWydatki realizowane
DADBDGWIWSZDWSswwOgółem
307011.1.1.-4.000.000-4.000.000
307011.1.4.-50.000-50.000
401011.1.1.-640.175-640.175
401022.1.1.379.418379.418
401011.1.4.427.858-427.8580
40109.2.1.30.00030.000
401011.1.7.230.757230.757
401011.1.6.30.348-30.3480
402011.1.6.103.577-103.5770
404011.1.4.31.356-31.3560
405011.1.1.-39.000.000-39.000.000
405011.1.3.-11.000.000-11.000.000
40502.3.1.680.000680.000
406011.1.1.50.000.00050.000.000
406011.1.4.110.000110.000
411011.1.1.-99.89912.000.00011.900.101
411022.1.1.62.14862.148
411013.2.4.-26.346.623-26.346.623
411011.1.4.60.79912.939.20113.000.000
411016.3.2.59.00059.000
411011.1.3.324.343324.343
411011.1.7.37.75137.751
412011.1.1.-14.170-14.170
412022.1.1.8.8408.840
412011.1.4.9.806-9.8060
412011.1.3.22.28022.280
412011.1.7.5.3305.330
414011.1.4.00
420011.2.1.4.000.0004.000.000
421011.1.4.1.000.0001.000.000
430011.1.1.132.000-248.000-64.000-180.000
430011.1.4.-50.00080.78030.780
430022.2.1.50.00050.000
430018.1.2.45.00045.000
437011.2.2.-780-780
441011.1.1.-402.000-402.000
441011.1.4.50.00050.000
442011.1.1.-667.000-667.000
459018.1.1.275.000275.000
605011.1.4.00
Grupa 30000-4.000.0000-50.00000-4.050.000
Grupa 4000182.000-16.398.8672.453.98824.466.256-10.653.3774.000.0004.050.000
Grupa 60000000000
RAZEM182.000-20.398.8672.453.98824.416.256-10.653.3774.000.0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
WyszczególnienieWydatki realizowane
DziałRozdział§Funkcja/

Zadanie/

Podzadanie

DADBDGWIWSZDWSSWWOgółem
752182.000-20.398.8671.453.98824.416.256-10.653.3774.000.000-1.000.000
7520116.000.00016.000.000
307011.1.4.2.000.0002.000.000
411011.1.1.8.000.0008.000.000
411011.1.4.1.800.0001.800.000
430011.1.4.1.600.0001.600.000
441011.1.4.2.600.0002.600.000
7520211.529.92011.529.920
401011.1.4.-368.899-368.899
404011.1.4.-31.356-31.356
411011.1.1.2.000.0002.000.000
411011.1.4.-60.799-60.799
412011.1.4.-9.806-9.806
430011.1.4.10.000.78010.000.780
752032.000.0002.000.000
411011.1.1.2.000.0002.000.000
75204182.000-20.135.867-20.100-19.973.967
307011.1.1.-4.000.000-4.000.000
401011.1.1.-377.175-377.175
405011.1.1.-39.000.000-39.000.000
406011.1.1.50.000.00050.000.000
411011.1.1.-99.899-99.899
411013.2.4.-26.346.623-26.346.623
430011.1.1.132.000-248.000-116.000
430011.1.4.-50.000-50.000
430022.2.1.50.00050.000
605011.1.4.-20.100-20.100
7520946.00046.000
411016.3.2.46.00046.000
7521013.00013.000
411016.3.2.13.00013.000
752131.506.860114.0001.620.860
307011.1.4.100.000100.000
401011.1.4.368.899368.899
404011.1.4.31.35631.356
411011.1.4.60.79960.799
412011.1.4.9.8069.806
414011.1.4.14.00014.000
421011.1.4.1.000.0001.000.000
430011.1.1.36.00036.000
752174.000.0004.000.000
420011.2.1.4.000.0004.000.000
75218-780-780
437011.2.2.-780-780
75219-10.653.377-10.653.377
405011.1.3.-11.000.000-11.000.000
411011.1.3.324.343324.343
412011.1.3.22.28022.280
75220302.884-5.206.784-4.903.900
307011.1.4.-2.100.000-2.100.000
401011.1.4.58.959-58.9590
401011.1.6.30.348-30.3480
402011.1.6.103.577-103.5770
406011.1.4.110.000110.000
411011.1.4.11.200.00011.200.000
75220414011.1.4.-14.000-14.000
430011.1.4.-11.520.000-11.520.000
441011.1.4.-2.600.000-2.600.000
605011.1.4.20.10020.100
75295-263.000-414.756-677.756
401011.1.1.-263.000-263.000
401022.1.1.379.418379.418
40109.2.1.30.00030.000
401011.1.7.230.757230.757
411022.1.1.62.14862.148
411011.1.7.37.75137.751
412022.1.1.8.8408.840
412011.1.7.5.3305.330
430011.1.1.-100.000-100.000
441011.1.1.-402.000-402.000
442011.1.1.-667.000-667.000
7551.000.0001.000.000
75503320.000320.000
430018.1.2.45.00045.000
459018.1.1.275.000275.000
75506680.000680.000
40502.3.1.680.000680.000
85100
8515750.00050.000
441011.1.4.50.00050.000
85195-50.000-50.000
307011.1.4.-50.000-50.000
Grupa 30000-4.000.0000-50.00000-4.050.000
Grupa 4000182.000-16.398.8672.453.98824.466.256-10.653.3774.000.0004.050.000
Grupa 60000000000
Ogółem182.000-20.398.8672.453.98824.416.256-10.653.3774.000.0000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy w 2013 r.

Lp.DysponentŻołnierze rezerwy
Cz. 29Ogółem0
Cz. 29Jednostki budżetowe0
752Obrona Narodowa0
Szef Inspektoratu Wsparcia SZ6
75213Dowodzenie i Kierowanie SZ6
Departament Budżetowy-6
75204Centralne Wsparcie-6