Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.120

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 120/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49, 55 i 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok", ulegają zmianie wydatki:
a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r. - resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456,1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2013 r.

Lp.DysponentSłużba przygotowawczaŻołnierze rezerwy
Cz. 29Ogółem-77
Cz. 29Jednostki budżetowe
752Obrona narodowa
Szef Inspektoratu Wsparcia SZ57
75201Wojska Lądowe38
75202Siły Powietrzne9
75203Marynarka Wojenna6
75220Zabezpieczenie Wojsk4
Departament Budżetowy-57
75204Centralne Wsparcie-57
Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych-77
803Szkolnictwo wyższe-77
80302WSO WL we Wrocławiu-77