Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 75/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. MON poz. 49 i 55), w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok", ulegają zmianie wydatki:
1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
§Funkcja Zadanie / PodzadanieWydatki realizowane
IWSPDGWDODWSOZ ŻWSWWSKWDADBOgóle
3011.1.1.-1.516.000-1.516.000
3011.3.1.200.000200.000
3011.1.7.1.116.0001.116.000
3022.1.1.200.000200.000
3011.1.1.-50.000-50.000
3011.1.6.50.00050.000
409.2.138.70038.700
4011.1.1.3-865.000-4.484.094-5.345.394
4011.1.4.9.366.594888.30010.254.894
4011.1.5.19.700-32.000-12.300
4011.1.7.260.000260.000
4013.2.4.40.20040.200
4011.1.4.-5.166.000-5.166.000
4022.2.2.40.90040.900
4011.1.1.-4-4
4011.1.4.-106.300-106.300
4011.1.1.-5.318.000-5.318.000
4011.2.1.3.500.0003.500.000
4011.2.2.1.818.0001.818.000
4011.1.4.-20.000-20.000
4022.2.1.20.00020.000
4011.1.1.-152.000-152.000
4011.2.2.152.000152.000
4111.1.1.-10.300-149.000-132.100-291.400
4111.1.3.564.000564.000
4111.1.4.10.300158.400168.700
4111.1.5.33
4111.1.7.45.00045.000
4113.2.4.7-574.000-566.900
4122.2.2.77
419.2.111
4111.1.1.-1-21.000-10.800-33.300
4111.1.3.60.00060.000
4111.1.4.122.30023.800
4111.1.5.50050
4111.1.7.66
4113.2.4.11
4122.2.2.11
4311.1.4.0
4311.1.6.401.000-401.0000
4311.4.2.1.090.000-1.150.000-60.000
4411.4.2.60.00060.000
4511.3.2.0
4711.1.3.10.00010.000
Grupa 300001.116.000200.0000000200.000-1.516.0000
Grupa 40004.093.294174.7000634.000279.0003.500.0001.970.0001.571.000-12.221.9940
Razem4.093.2941.290.700200.000634.000279.0003.500.0001.970.0001.771.000-13.737.9940

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Dział / RozdziałWyszczególnienieWydatki realizowane
§Funkcja / Zadanie/ PodzadanieIWsp.SZDGWDO SZDWSOZŻWSWWSKWDADBOgółem
7524.093.2941.289.500200.000634.000279.0003.500.0001.970.0001.771.000-13.737.994-1.200
752014.374.5114.374.511
40111.1.1.32.00032.000
40111.1.4.4.342.5114.342.511
752022.096.7052.096.705
40111.1.4.2.096.7052.096.705
752032.040.3232.040.323
40111.1.4.2.040.3232.040.323
75204-300.000-1.135.0001.551.000-9.253.900-9.137.900
30411.1.1.-1.516.000-1.516.000
30711.1.1.-100.000-100.000
40111.1.1.-865.000-865.000
40111.1.4.-300.000-300.000
40511.1.1.-5.318.000-5.318.000
40711.1.1.-152.000-152.000
41111.1.1.-149.000-132.100-281.100
41113.2.4.-574.000-574.000
41211.1.1.-21.000-10.800-31.800
43011.1.4.0
43011.1.6.401.000-401.0000
43011.4.2.1.090.000-1.150.000-60.000
44111.4.2.60.00060.000
45411.3.2.0
75207279.000279.000
40111.1.5.-32.000-32.000
40111.1.7.260.000260.000
41111.1.7.45.00045.000
41211.1.7.6.0006.000
75213-1.578.800-10.000-1.588.800
40111.1.1.-28.300-28.300
40111.1.4.-1.423.000-29.700-1.452.700
40111.1.5.19.70019.700
40411.1.1.-4.700-4.700
40411.1.4.-111.000-111.000
41111.1.1.-10.300-10.300
41211.1.1.-1.500-1.500
75216200.000200.000
30411.3.1.200.000200.000
752173.500.0003.500.000
40511.2.1.3.500.0003.500.000
752181.970.0001.970.000
40511.2.2.1.818.0001.818.000
40711.2.2.152.000152.000
75219634.000634.000
41111.1.3.564.000564.000
41211.1.3.60.00060.000
47811.1.3.10.00010.000
75220-4.000.61850.000-4.484.094-8.434.712
30711.1.6.50.00050.000
40111.1.1.-4.484.094-4.484.094
40111.1.4.1.148.8821.148.882
40211.1.4.-5.166.000-5.166.000
40411.1.4.4.7004.700
41111.1.4.10.30010.300
41211.1.4.1.5001.500
752951.461.1732.384.500220.0004.065.673
30411.1.7.1.116.0001.116.000
30422.1.1.200.000200.000
30711.1.1.50.00050.000
4019.2.1.38.70038.700
40111.1.4.1.461.173918.0002.379.173
40113.2.4.40.20040.200
40222.2.2.40.90040.900
40611.1.4.-20.000-20.000
40622.2.1.20.00020.000
41111.1.4.158.400158.400
41111.1.5.3.5003.500
41113.2.4.7.1007.100
41122.2.2.7.1007.100
4129.2.1.1.0001.000
41211.1.4.22.30022.300
41211.1.5.500500
41213.2.4.1.0001.000
41222.2.2.1.0001.000
Grupa 300001.116.000200.0000000200.000-1.516.0000
Grupa 40004.093.294174.7000634.000279.0003.500.0001.970.0001.571.000-12.221.9940
RAZEM4.093.2941.290.700200.000634.000279.0003.500.0001.970.0001.771.000-13.737.9940