Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.448

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 395/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON, poz. 110, z późn. zm.2) w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok", ulegają zmianie wydatki:
1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, 193, 224, 238, 286, 312, 345, 364, 408, 426 i 443.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w
§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieWydatki realizowane
DADBDGWIWSZOZ?WSKWDOIUOgółe
30211.1.7.-28.246-28.246
30711.1.3.-271.000-271.000
30711.1.7.-65.0002.000-138.084-201.084
30711.4.1.80.6751.988.0782.068.753
30711.1.1.60.40060.400
30711.4.2.893.000893.000
30711.1.6.4.000-441.931-437.931
30711.1.2.35.98835.988
40111.1.3.29.91129.911
40111.1.7.-10.000325.938315.938
40111.1.1.-647.263-647.263
40111.1.6.366.353366.353
40111.1.2.-97.160-97.160
40211.1.7.32.22132.221
40511.1.3.2.3422.342
40511.1.7.-1.908.9630-54.225-1.963.188
40511.1.8.-150322172
40511.3.2.160.000160.000
40511.1.1.1.786.9291.786.929
40511.4.2.-893.000-893.000
4052.3.1.-2.093-1.105-3.198
40511.1.6.-1.010-1.010
40511.1.2.5.3745.374
40518.1.1.3.1983.198
40611.1.7.6.2566.256
40611.1.1.14.00014.000
40611.1.6.-20.256-20.256
40711.1.3.9.5539.553
40711.1.8.-172-172
40711.4.2.-127.000-127.000
41111.1.7.-92.000-64.247-156.247
41111.1.6.64.24764.247
41211.1.7.-24.254-24.254
41211.1.6.24.25424.254
41222.1.1.-350.000-350.000
41222.2.1.-100.000-100.000
41222.2.2.-50.000-50.000
41411.1.7.-5.890-5.890
41411.1.6.5.8905.890
41710.2.1.-3.000-3.000
41711.1.3.-100.000-100.000
41711.1.6.-26.121-26.121
42111.1.8.-38.951-38.951
42111.1.6.-287.422-287.422
42122.3.2.-175.000-175.000
42611.1.7.378.801378.801
42711.1.7.-5.583.444-5.583.444
42722.3.2.-125.000-125.000
42811.1.8.-42.00042.0000
43011.1.7.-345.0001.376.0001.031.000
43011.4.2.927.000927.000
43011.1.6.-980.294-980.294
4323.2.2.43.95143.951
44111.1.7.-22.534-22.534
4413.2.2.-2.000-2.000
44211.1.6.-252.310-252.310
45411.4.2.4.707.4444.707.444
Grupa 3000893.000-65.0002.000-256.267001.546.14702.119.880
Grupa 4000-893.0002.359.238450.572-4.068.54342.000160.000-1.546.1471.376.000-2.119.880
RAZEM02.294.238452.572-4.324.81042.000160.00001.376.0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
WyszczególnienieWydatki realizowane
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieDADBDGWIWSZOZŻWSKWDOIUOgółem
75000
75001-800.000-800.000
41222.1.1.-350.000-350.000
41222.2.1.-100.000-100.000
41222.2.2.-50.000-50.000
42122.3.2.-175.000-175.000
42722.3.2.-125.000-125.000
75057800.000800.000
30711.4.2.893.000893.000
40511.4.2.-893.000-893.000
40711.4.2.-127.000-127.000
43011.4.2.927.000927.000
7522.296.481452.744-4.285.225160.00001.376.0000
752011.214.0661.214.066
30711.1.1.60.40060.400
40111.1.1.-647.263-647.263
40511.1.1.1.786.9291.786.929
40611.1.1.14.00014.000
75202-55.798-55.798
30711.1.2.35.98835.988
40111.1.2.-97.160-97.160
40511.1.2.5.3745.374
75203-329.194-329.194
40111.1.3.29.91129.911
40511.1.3.2.3422.342
40711.1.3.9.5539.553
41711.1.3.-100.000-100.000
752042.296.4811.376.0003.672.481
30711.1.7.-65.000-65.000
40511.1.7.-1.908.963-1.908.963
41111.1.7.-92.000-92.000
43011.1.7.-345.0001.376.0001.031.000
45411.4.2.4.707.4444.707.444
75213460.744-17.266-1.988.078-1.544.600
30711.1.6.4.000-441.931-437.931
40111.1.6.366.353366.353
40511.1.6.-1.010-1.010
40611.1.6.-20.256-20.256
41111.1.6.64.24764.247
41211.1.6.24.25424.254
41411.1.6.5.8905.890
41711.1.6.-26.121-26.121
42111.1.6.-287.422-287.422
43011.1.6.-980.294-980.294
44211.1.6.-252.310-252.310
7521680.6751.988.0782.068.753
30711.4.1.80.6751.988.0782.068.753
75218160.000160.000
40511.3.2.160.000160.000
75220-19.124-5.094.640-5.113.764
30711.1.7.2.000-110.063-108.063
40111.1.7.330.468330.468
40211.1.7.31.29031.290
40511.1.7.-21.124-53.557-74.681
40611.1.7.6.2566.256
41111.1.7.-64.247-64.247
41211.1.7.-24.254-24.254
41411.1.7.-5.890-5.890
42611.1.7.378.801378.801
42711.1.7.-5.583.444-5.583.444
7529511.124-83.068-71.944
30211.1.7.-28.246-28.246
30711.1.7.-28.021-28.021
40111.1.7.-10.000-4.530-14.530
40211.1.7.931931
40511.1.7.21.124-66820.456
44111.1.7.-22.534-22.534
755-2.0932.0930
755033.1983.198
40518.1.1.3.1983.198
75506-2.093-1.105-3.198
4052.3.1.-2.093-1.105-3.198
851-150-172-41.67842.0000
8515741.95141.951
4323.2.2.43.95143.951
4413.2.2.-2.000-2.000
85180-3.000-3.000
41710.2.1.-3.000-3.000
85195-150-39.123-41.67842.000-38.951
40511.1.8.-150322172
40711.1.8.-172-172
42111.1.8.-38.951-38.951
42811.1.8.-42.00042.0000
Grupa 3000893.000-65.0002.000-256.267001.546.14702.119.880
Grupa 4000-893.0002.359.238450.572-4.068.54342.000160.000-1.546.1471.376.000-2.119.880
Ogółem02.294.238452.572-4.324.81042.000160.00001.376.0000