Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 1
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu realizacji tematu badawczego pt.: "Wycena szkód powstałych na skutek działania huraganu oraz ich wpływ na gospodarkę leśną w przyszłości na przykładzie Nadleśnictwa Trzebciny"

EO-5011-12/13

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych, ustalam, co następuje:

§  1.
1. Realizację tematu badawczego pt.: "Wycena szkód powstałych na skutek działania huraganu oraz ich wpływ na gospodarkę leśną w przyszłości na przykładzie Nadleśnictwa Trzebciny" należy zlecić Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu na warunkach określonych w umowie.
2. Ustalono:
1) okres realizacji badań: 36 miesięcy;
2) koszty planowane ogółem - 319.980,00 zł brutto, w tym na 2013 r. -115.100,00 zł brutto;
3) przewidywane wykorzystanie uzyskanych wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.