Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.7.120

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2016 r.

DECYZJA Nr 343
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zlecenia konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, usługi badawczej pod nazwą "Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych"

OR.5001.25.3.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych 5 - postanawia się, co następuje:

§  1.
1. Realizację usługi badawczej pod nazwą "Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych" należy zlecić konsorcjum czterech instytucji: Instytutu Badawczego Leśnictwa, Studia Opracowań Przyrodniczych Krzysztof Kajzer, Stowarzyszenia Ochrony Sów, Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z ustalonym poniżej okresem i kosztami realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowie:
a) okres realizacji badań: 9 miesięcy,
b) koszty planowane ogółem - 6 708 424 zł brutto, w tym na 2016 r. - 6 708 424 zł brutto.
2. Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach realizacji ww. tematów badawczych wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) stanowi, że ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności.
5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.