Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.1.15

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 70
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zlecenia jednostkom naukowo-badawczym realizacji tematów badawczych począwszy od 2013 roku

EO-5011-179/12

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych, ustalam, co następuje:

§  1.
1. Wyrażam zgodę na zlecenie, począwszy od 2013 roku:
1) Instytutowi Badawczemu Leśnictwa 14 nowych tematów badawczych wyszczególnionych w pkt I załącznika do niniejszej decyzji;
2) Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3 nowych tematów badawczych wyszczególnionych w pkt II załącznika do niniejszej decyzji;
3) Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu 2 nowych tematów badawczych wyszczególnionych w pkt III załącznika do niniejszej decyzji;
4) Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie 1 nowego tematu badawczego wyszczególnionego w pkt IV załącznika do niniejszej decyzji;
5) Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku 2 nowych tematów badawczych wyszczególnionych w pkt V załącznika do niniejszej decyzji.
2. Planowany okres realizacji oraz planowane koszty ogółem dla poszczególnych tematów badawczych podano w załączniku do niniejszej decyzji.
3. Przewiduje się wykorzystanie wyników badań uzyskanych w ramach realizacji poszczególnych tematów badawczych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

TEMATY NAUKOWO-BADAWCZE

planowane do zlecenia przez DGLP, począwszy od 2013 roku

I.

 Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym:

1. "Ocena zagrożenia górskich drzewostanów nasiennych i drzew doborowych jodły i świerka przez zgniliznę odziomkową bezinwazyjną metodą tomografii komputerowej".

Planowany okres realizacji: 39 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.000.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 400.000,00 zł brutto.

2. "Opracowanie ekologiczno-hodowlanych metod pielęgnacji i kształtowania upraw i młodników na terenach poklęskowych w Beskidach".

Planowany okres realizacji: 40 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.800.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 600.000,00 zł brutto.

3. "Ekspertyza ekonomiczna dla nadleśnictwa jako integralna część planu urządzania lasu".

Planowany okres realizacji: 24 miesiące.

Planowane koszty ogółem: 750.300,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 442.800,00 zł brutto.

4. "Nowa metodyka oceny atrakcyjności turystycznej obszarów leśnych LKP oraz ocena wpływu rekreacji w lasach na wybrane chronione elementy biotyczne ekosystemów".

Planowany okres realizacji: 18 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 577.900,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 220.500,00 zł brutto.

5. "Tempo i kierunki sukcesji regeneracyjnej w różnych typach zbiorowisk leśnych na terenach pohuraganowych w Puszczy Białowieskiej w okresie 30 lat na przykładzie stałych powierzchni badawczych IBL".

Planowany okres realizacji: 48 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.278.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 381.000,00 zł brutto.

6. "Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych".

Planowany okres realizacji: 60 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 4.000.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 775.000,00 zł brutto.

7. "Określenie zdolności retencyjnych drzewostanów głównych gatunków lasotwórczych".

Planowany okres realizacji: 48 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.926.795,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 536.895,00 zł brutto.

8. "Monitoring zagrożenia pożarowego lasu oraz wspieranie funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych".

Planowany okres realizacji: 48 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 2.515.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 634.000,00 zł brutto.

9. "Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów ze szczególnym uwzględnieniem odnowień naturalnych wzrastających bez ingerencji człowieka na stałych powierzchniach badawczych IBL".

Planowany okres realizacji: 60 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 2.481.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 344.000,00 zł brutto.

10. "Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych".

Planowany okres realizacji: 48 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 2.950.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 700.000,00 zł brutto.

11. "Dynamika wzrostu i rozwoju oraz kierunki zagospodarowania drzewostanów lipy drobnolistnej w lasach państwowych".

Planowany okres realizacji: 34 miesiące.

Planowane koszty ogółem: 550.300,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 206.300,00 zł brutto.

12. "Inwentaryzacja przyrodnicza gruntów w zarządzie Lasów Państwowych przebiegających pod liniami elektroenergetycznymi na obszarze pilotażowym i opracowanie koncepcji ich zagospodarowania dla celów gospodarki leśnej i ochrony przyrody".

Planowany okres realizacji: 30 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.132.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 649.000,00 zł brutto.

13. "Postępowanie ochronne w drzewostanach jodłowych zagrożonych przez owady i patogeny grzybowe".

Planowany okres realizacji: 36 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.962.900,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 654.300,00 zł brutto.

14. "Identyfikacja przyczyn spałowania drzewostanów bukowych przez jeleniowate oraz propozycje działań ochronnych".

Planowany okres realizacji: 36 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.809.852,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 815.664,00 zł brutto.

II.

 Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

1. "Wieloczynnikowa analiza jakości technicznej drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w Polsce".

Planowany okres realizacji: 26 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 498.150,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 229.000,00 zł brutto.

2. "Organizacyjno-funkcjonalne formy i wyniki działalności państwowych gospodarstw leśnych w wybranych krajach europejskich".

Planowany okres realizacji: 21 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 569.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 367.940,31 zł brutto.

3. "Ekologiczne, gospodarcze i urządzeniowe konsekwencje występowania wybranych gatunków drzew obcych w Polsce".

Planowany okres realizacji: 60 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 1.900.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 716.101,92 zł brutto.

III.

 Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu:

1. "Poznanie genomu sosny kubryckiej w celu zachowania jej populacji".

Planowany okres realizacji: 36 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 548.580,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 400.057,50 zł brutto.

2. "Możliwości zastosowania harwesterów do pozyskiwania drewna gatunków liściastych".

Planowany okres realizacji: 36 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 859.560,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 302.380,00 zł brutto.

IV.

 Uniwersytetowi Rolniczemu w Krakowie:

1. "Zbadanie retencji wodnej drzewostanów górskich i podgórskich wytypowanych jako wzorcowe dla LKP Lasy Beskidu Sądeckiego oraz przyległych lasów podgórskich, w kontekście możliwości jej modulowania przez czynności gospodarcze".

Planowany okres realizacji: 48 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 994.999,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 250.000,00 zł brutto.

V.

 Instytutowi Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku:

1. "Zachowanie zasobów genowych zagrożonych i ginących gatunków metodami kriogenicznymi w leśnym banku genów oraz ochrona zasobów genowych najstarszych drzew w Polsce, poprzez sklonowanie in vitro i kriokonserwację".

Planowany okres realizacji: 60 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 3.375.200,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 762.897,84 zł brutto.

2. "Założenie modelowej plantacji nasiennej modrzewia w oparciu o podkładki skarlające".

Planowany okres realizacji: 60 miesięcy.

Planowane koszty ogółem: 550.000,00 zł brutto, w tym na 2013 r. 80.000,00 zł brutto.