Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.11.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 2012 r.

DECYZJA Nr 59
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 października 2012 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym realizacji tematu badawczego pt.: "Leśne Archiwum Historii Mówionej" - temat pilotażowy - "Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii" (z podtytułem "Zanim pojawiły się organizacje ekologiczne")

EO-5011-53/12

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz Zarządzenia nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych, ustalam, co następuje:

§  1.
1. Realizację tematu badawczego pt.: "Leśne Archiwum Historii Mówionej" - temat pilotażowy - "Ochrona lasów i przyrody Puszczy Białowieskiej w relacjach świadków historii" (z podtytułem "Zanim pojawiły się organizacje ekologiczne") należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa w Sękocinie Starym na warunkach określonych w umowie.
2. Ustalono:
1) okres realizacji badań: IV kwartał 2012 r. - IV kwartał 2013 r.;
2) koszty planowane ogółem - 700.000,00 zł brutto, w tym na 2012 r. - 133.400,00 zł brutto;
3) przewidywane wykorzystanie uzyskanych wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

WNIOSKI Z KRAJOWEJ KONFERENCJI HODOWLANEJ

Malinówka, 26-27 września 2012 r.

Temat przewodni Konferencji:

"Granice naturalnych zasięgów głównych gatunków lasotwórczych w Polsce - historia, czy rzeczywistość?"

Po wysłuchaniu dwunastu referatów oraz licznych głosów w dyskusji, uczestnicy Konferencji przyjęli następujące wnioski:

1. Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami definiuje w art. 5.1 c gatunek obcy jako gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem... Definicja ta powinna być zmieniona, ponieważ w przyrodzie granice zasięgu gatunków są dynamiczne. Gatunki rodzime nie powinny być tą definicją objęte.

2. Hodowla drzewostanów wielogatunkowych (rodzimych gatunków drzew leśnych) dostosowanych do warunków siedliskowych, różnowiekowych, o małopowierzchniowych formach zmieszania, z zachowaniem zmienności genetycznej stwarza możliwości zmniejszenia ryzyka hodowlanego i zapewnienia trwałości lasów w wypadku wystąpienia różnorodnych zaburzeń w przyrodzie (np. zmian klimatycznych, nagłych zjawisk pogodowych, gradacji owadów).

3. Istnieje potrzeba nowelizacji ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym. Uczestnicy Konferencji uznają, że sformułowane przez Biuro Nasiennictwa Leśnego propozycje nowelizacyjne, w szczególności dotyczące wprowadzenia do ustawy problematyki obiektów zachowawczych oraz postępowania w sytuacjach klęskowych, są celne i w pełni zasadne.

4. Problematyka leśnej regionalizacji nasiennej jest unormowana przez dwa, kilkakrotnie nowelizowane, wykonawcze akty prawne:

* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie wykazu, obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego;
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia. Uczestnicy konferencji stwierdzają, że istnieje pilna potrzeba dokonania radykalnych zmian zasad regionalizacji poprzez opracowanie nowych rozporządzeń MŚ. Inicjatorem zmian legislacyjnych powinna być Krajowa Komisja Nasiennictwa Leśnego przy wsparciu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
5. Konieczne jest wydanie publikacji zawierającej syntezę aktualnej wiedzy na temat zasięgu występowania głównych gatunków lasotwórczych. Uczestnicy Konferencji z satysfakcją przyjęli deklarację dyrektora generalnego Lasów Państwowych o sfinansowaniu wydawnictwa przez DGLP.
6. Należy szerzej wykorzystywać zapis ustawy o ochronie przyrody, dopuszczający do uprawy gatunki obce (np. daglezja, dąb czerwony, robinia), jeśli nie jest to sprzeczne z zasadami racjonalnej gospodarki leśnej.
7. W obliczu dużej niepewności co do skutków zmian klimatycznych i przyszłego stanu lasów istnieje potrzeba wypracowania strategii adaptacji gospodarki leśnej do tych zmian. Istotnym elementem tych działań powinna być migracja wspomagana.
8. Konieczna jest intensyfikacja kontaktów pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, mająca na celu przeprowadzenie dyskusji i wymiany poglądów na formułowanie ocen co do występowania gatunków poza ich naturalnymi zasięgami.

Członkowie Komisji:

Lp.Imię i nazwisko
1.Prof. dr hab. Władysław Barzdajn - przewodniczący
2.Jolanta Błasiak
3.Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
4.Stanisław Dąbrowski
5.Bogdan Gieburowski
6.Prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
7.Marek Masłowski
8.Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk