Zlecenie Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji 2 usług badawczych dotyczących leśnego materiału podstawowego.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2016.11.170

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2016 r.

DECYZJA Nr 511
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie zlecenia Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji 2 usług badawczych dotyczących leśnego materiału podstawowego

OR.5001.33.1.2016

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach 3 , mając na względzie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 4 i § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych 5 - postanawiam, co następuje:

§  1.
1.
Realizację dwóch niżej wymienionych usług badawczych należy zlecić Instytutowi Badawczemu Leśnictwa zgodnie z ustalonymi poniżej okresami i kosztami ich realizacji oraz na warunkach, które zostaną określone w umowach:
1.1.
"Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa":
a)
okres realizacji badań: 60 miesięcy,
b)
koszty planowane ogółem - 3 750 000 zł brutto, w tym na 2016 r. - 608 000 zł brutto.
1.2.
"Selekcja, tworzenie i utrzymanie leśnego materiału podstawowego na właściwym poziomie ilościowym i jakościowym na potrzeby odnowień i zalesień w Lasach Państwowych":
a)
okres realizacji badań: 60 miesięcy,
b)
koszty planowane ogółem - 2 500 000 zł brutto, w tym na 2016 r. - 380 000 zł brutto.
2.
Ustalono przewidywane wykorzystanie uzyskanych w ramach realizacji ww. usług badawczych wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (DGLP, RDLP, nadleśnictwa) oraz przez podmioty spoza jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez kolportaż intranetowy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych.
1 Art. 33. ust. 1. ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. § 6 Statutu stanowi, że Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33. ust. 3 pkt 6 ustawy o lasach z 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, popiera i finansuje badania w zakresie leśnictwa oraz nadzoruje wykorzystanie wyników tych badań.
4 Art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: - korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, - całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.
5 § 5 Zarządzenia nr 42 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 1 lipca 2014 r. w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.