Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych oraz Redundantna Brama Dostępowa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2009.11.55

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2009 r.

DECYZJA Nr 315
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
w sprawie Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych oraz Redundantnej Bramy Dostępowej

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§  1.
Wprowadza się do użytku Zintegrowany System Obiegu Dokumentów Elektronicznych, zwany dalej "ZSODE", oraz Redundantną Bramę Dostępową, zwaną dalej "RBD", które wchodzą w skład Centralnego Systemu Dostępowego.
§  2.
ZSODE składa się z urządzeń i oprogramowania przeznaczonego do obsługi programów obiegu dokumentów oraz do przesyłania korespondencji elektronicznej.
§  3.
RBD stanowią urządzenia i oprogramowanie zapewniające bezpieczne połączenie Policyjnej Sieci Transmisji Danych, zwanej dalej "PSTD", z sieciami pozapolicyjnymi.
§  4.
1.
Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji mogą instalować w ZSODE programy przeznaczone do obiegu dokumentów elektronicznych stosownie do lokalnych potrzeb i zgodnie z przepisami dotyczącymi realizacji projektów teleinformatycznych.
2.
Komendanci szkół policyjnych mogą instalować programy przeznaczone do obiegu dokumentów elektronicznych w ZSODE w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji po uzgodnieniu warunków z właściwym komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji.
§  5.
1.
Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji opracuje harmonogram zaprzestania korzystania z zewnętrznych systemów poczty elektronicznej, zwany dalej "harmonogramem", dla Komendy Głównej Policji.
2.
Komendant wojewódzki Policji opracuje harmonogram dla jednostek organizacyjnych Policji mających siedzibę na terenie województwa.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji.
4.
Komendant szkoły policyjnej opracuje harmonogram dla właściwej szkoły policyjnej.
5.
Komendanci, o których mowa w ust. 2-4, przekażą Dyrektorowi Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, do dnia 30 września 2009 r., opracowane harmonogramy oraz określą liczbę użytkowników ZSODE w sieci PSTD oraz sieci Internet.
§  6.
Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przekaże komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji odpowiednią liczbę licencji użytkownika ZSODE oraz udzieli niezbędnej pomocy jednostkom organizacyjnym Policji przy uruchomieniu ZSODE w tych jednostkach.
§  7.
Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji poinformuje komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji i komendantów szkół policyjnych o terminie, od którego będzie możliwe przesyłanie korespondencji elektronicznej między ZSODE i siecią Internet.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.