Zespół oceniający oferty funduszy pożyczkowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2012.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie Zespołu oceniającego oferty funduszy pożyczkowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tworzy się Zespół oceniający oferty funduszy pożyczkowych, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
Zadaniem Zespołu jest:
1)
dokonanie oceny ofert złożonych przez fundusze pożyczkowe w związku z konkursem ogłoszonym przez Ministra Gospodarki na podstawie art. 51 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385), zwanej dalej "ustawą";
2)
przedstawienie Podsekretarzowi Stanu nadzorującemu Departament Instrumentów Wsparcia wyników oceny ofert funduszy pożyczkowych dla poszczególnych województw oraz rekomendacja wyboru funduszu.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu:

Ewa Swędrowska-Dziankowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia;

2)
Przedstawiciele Ministra Gospodarki:
a)
Hanna Muchowska - Zastępca Przewodniczącego Zespołu - główny specjalista,
b)
Paweł Wesołowski - Sekretarz Zespołu - starszy specjalista;
3)
Przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych:

Katarzyna Grąbczewska - starszy specjalista;

4)
Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Mariola Misztak-Kowalska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu.

2.
W razie nieobecności członka Zespołu, Przewodniczący wskazuje osobę zastępującą.
§  4.
1.
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który przewodniczy jego posiedzeniom.

W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

2.
W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący tworzy zespoły robocze.
§  5.
Zasady i tryb prac Zespołu oraz sposób oceny ofert określa regulamin zatwierdzony przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Instrumentów Wsparcia, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  6.
Obsługę organizacyjną Zespołu prowadzi Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki.
§  7.
Zespół kończy pracę po zatwierdzeniu wyników oceny ofert i dokonaniu wyboru funduszy przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Instrumentów Wsparcia oraz ogłoszeniu wyników konkursu.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.