Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSP.2015.56

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 4c ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
Celem działania Zespołu jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
2.
W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Zespół, w szczególności:
1)
ustala harmonogram swoich prac;
2)
sporządza ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwane dalej "ogłoszeniem o naborze";
3)
przyjmuje zgłoszenia kandydatów;
4)
dokonuje analizy formalnej zgłoszeń kandydatów;
5)
organizuje rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne;
6)
dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów;
7)
sporządza protokół z przeprowadzonego naboru;
8)
przedstawia Ministrowi Skarbu Państwa nie więcej niż 3 najwyżej ocenionych kandydatów;
9)
sporządza ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, zwane dalej "ogłoszeniem o wyniku naboru".
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący - Henryk Baranowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa;
2)
Członkowie:
a)
Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Ministerstwie Skarbu Państwa;
b)
Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego w Ministerstwie Skarbu Państwa;
c)
wskazany pisemnie przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.
Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach prac Zespołu.
§  4.
1.
Ogłoszenie o naborze sporządza się i publikuje zgodnie z art. 20 ust. 4a ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.
Miejscem składania zgłoszeń jest Ministerstwo Skarbu Państwa.
3.
Termin na składanie zgłoszeń wynosi 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze. Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę jego wpływu do Ministerstwa Skarbu Państwa.
§  5.
1.
Zespół dokonuje analizy formalnej zgłoszeń kandydatów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
2.
Odrzuceniu z przyczyn formalnych podlegają zgłoszenia, które:
1)
wpłynęły do Ministerstwa Skarbu Państwa po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze lub
2)
nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
3.
Zespół sporządza listę zgłoszeń spełniających wymogi formalne w ogłoszeniu o naborze.
4.
Zespół informuje kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej albo o odrzuceniu oferty z przyczyn formalnych.
§  6.
1.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami obejmuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych, wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.
2.
Decyzją Zespołu, ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydatów może być dokonana przez osobę niebędącą członkiem Zespołu, posiadającą odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3.
Warunkiem przystąpienia do oceny wiedzy i kompetencji kierowniczych kandydata, o której mowa w ust. 2, jest złożenie przez osobę niebędącą członkiem Zespołu Przewodniczącemu Zespołu pisemnego oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru, o którym mowa w § 11 ust. 2.
4.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 1, w tym badań przewidzianych w ust. 2, Zespół dokonuje oceny kwalifikacji kandydatów według ustalonych przez siebie zasad.
§  7.
Zespół sporządza protokół z przeprowadzonego naboru zgodnie z art. 20 ust. 4g ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
§  8.
Zespół przedstawia Ministrowi Skarbu Państwa nie więcej niż 3 najwyżej ocenionych kandydatów.
§  9.
Ogłoszenie o wyniku naboru sporządza się i publikuje zgodnie z art. 20 ust. 4h ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
§  10.
W przypadku niewyłonienia kandydata lub wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających powołanie kandydata na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Zespół powtarza procedurę naboru.
§  11.
1.
Osoby wchodzące w skład Zespołu mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2.
Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 6 ust. 2, składają oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
§  12.
1.
Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Prawny i Procesowy.
2.
Celem zapewnienia obsługi technicznej posiedzeń Zespołu w ich trakcie może być obecny pracownik Departamentu Prawnego i Procesowego. § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3.
Dokumenty związane z pracą Zespołu, po zakończeniu jego prac, Zespół przekazuje do Departamentu Prawnego i Procesowego.
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§  14.
Zarządzenie traci moc z dniem powołania Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1902).