Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2013.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
w sprawie Zespołu do spraw promocji zatrudnienia obywateli polskich w organizacjach i instytucjach międzynarodowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw promocji zatrudnienia obywateli polskich w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Zagranicznych.
§  2. Do zadań Zespołu należy:
1) przeprowadzanie przeglądu założeń i określanie celów polityki zatrudniania obywateli polskich w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska;
2) monitorowanie polityki kadrowej organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym w szczególności pod kątem identyfikacji stanowisk mających znaczenie dla realizacji priorytetów oraz założeń polskiej polityki zagranicznej;
3) przygotowywanie propozycji działań i inicjatyw Rzeczypospolitej Polskiej na forum międzynarodowym w zakresie polityki zatrudnienia, o której mowa w pkt. 1;
4) inicjowanie i koordynowanie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych, w szczególności przy organizacjach i instytucjach międzynarodowych, w zakresie promocji polskich kandydatur zgłaszanych do organizacji i instytucji międzynarodowych;
5) przygotowywanie rekomendacji dotyczących niezbędnych działań o charakterze organizacyjnym, kadrowym i szkoleniowym w celu przygotowania kandydatów do udziału w postępowaniach konkursowych na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych;
6) opiniowanie, analizowanie i współtworzenie projektów dokumentów i aktów prawnych w zakresie dotyczącym realizowanych zadań.
§  3. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - dyrektor Biura Dyrektora Politycznego;
2) członkowie:
a) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru nad współpracą z organizacjami, instytucjami i ugrupowaniami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi o charakterze politycznym i gospodarczym, w tym współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz Radą Europy albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
b) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru nad współpracą Rzeczypospolitej Polskiej z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi w zakresie polityki bezpieczeństwa, w tym współpracę z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
c) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru nad współpracą z Unią Europejską albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
d) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru nad aspektami instytucjonalnymi współpracy z Unią Europejską albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
e) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru nad współpracą z organizacjami, instytucjami i ugrupowaniami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi o charakterze gospodarczym i finansowym albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
f) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy rozwojowej albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
g) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw postępowania przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
h) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw prawno-traktatowych albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
i) dyrektor Sekretariatu Ministra albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
j) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania zasobami ludzkimi albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora,
k) dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw obsługi Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej albo wyznaczony przez niego zastępca dyrektora;
3) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród pracowników Biura Dyrektora Politycznego.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego członek Zespołu.
2. Zespół obraduje na posiedzeniach. Dla ważności czynności podjętych przez Zespół wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w jego pracach, z głosem doradczym, przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów administracji państwowej, instytucji i organizacji pozarządowych.
§  5. Do zadań przewodniczącego należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu i przewodniczenie obradom Zespołu;
2) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i agend kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
3) przygotowywanie półrocznych sprawozdań dla Ministra Spraw Zagranicznych oraz Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej na temat prac Zespołu. Sprawozdania podlegają akceptacji Dyrektora Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§  6. Przewodniczący może powierzać poszczególnym członkom zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji zadań zespołu.
§  7.
1. W celu wykonywania określonego zadania lub na wniosek członków Zespołu, przewodniczący może tworzyć grupy robocze, w których skład wchodzić mogą członkowie Zespołu oraz inne osoby oddelegowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, z komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.
2. Powołanie w skład grup roboczych następuje po zasięgnięciu opinii dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa lub kierownika jednostki podległej Ministrowi Spraw Zagranicznych w których zatrudniony jest pracownik
§  8.
1. Obsługę Zespołu zapewnia sekretarz.
2. Obsługę merytoryczną oraz techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Biuro Dyrektora Politycznego.
3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane ze środków Biura Dyrektora Politycznego.
§  9. Traci moc Decyzja Nr 4 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie ustanowienia i zadań Międzydepartamentalnego Zespołu Promocji Kandydatur Narodowych.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).