Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.14 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący:

Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy;

2) Członkowie:
a) Marcin Baradziej

Wyższy Urząd Górniczy,

b) Grażyna Bomba

Wyższy Urząd Górniczy,

c) Lidia Król

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku,

d) Janusz Orlof

Wyższy Urząd Górniczy,

e) Krzysztof Paraszczuk

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,

f) Dagmara Pęczek

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

g) Wojciech Wieczorek

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

3) Sekretarz:

Mariusz Włódarz

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3.  Do zadań Zespołu należą:
1) analiza stanu, rozwoju i praktyki stosowania prawa w zakresie działalności, do której stosuje się przepisy dotyczące opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "nielegalną działalnością";
2) opiniowanie wniosków organów nadzoru górniczego dotyczących zakupu urządzeń służących do dokumentowania prowadzenia nielegalnej działalności oraz analiza wdrożenia przez urzędy górnicze stosowania tych urządzeń;
3) opracowywanie propozycji kierunków działań organów nadzoru górniczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej działalności;
4) analiza aktualności i skuteczności metodyki opracowanej w trybie określonym w zarządzeniu nr 46 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej (Dz. Urz. WUG poz. 89) oraz, w przypadku potrzeby, opracowywanie propozycji jej modyfikacji albo nowej metodyki;
5) analiza istniejących, opracowywanie propozycji oraz upowszechnianie skutecznych form współpracy organów nadzoru górniczego z innymi organami władzy publicznej oraz partnerami społecznymi w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej działalności;
6) opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie przeciwdziałania, zwalczania i penalizowania nielegalnej działalności;
7) organizowanie oraz przeprowadzanie warsztatów i innych form szkolenia dla pracowników urzędów górniczych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej działalności.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
2.  Sprawy należące do zakresu zadań Zespołu, o których mowa w § 3 pkt 1-6, są prowadzone w szczególności:
1) na posiedzeniach Zespołu, odbywanych w zależności od potrzeb;
2) w trybie korespondencyjnego, w szczególności dokonywanego w formie elektronicznej, uzgodnienia stanowiska przez osoby wchodzące w skład Zespołu;
3) przez realizację konkretnych czynności lub zadań przez osobę albo osoby wchodzące w skład Zespołu, wyznaczone przez Przewodniczącego.
3.  Do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby niewchodzące w skład Zespołu.
§  5.  Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.  Przewodniczący informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o pracach Zespołu w formie cyklicznych informacji, przekazywanych nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.