Zespół do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. - OpenLEX

Zespół do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.25.139

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 2010 r.

DECYZJA Nr 35
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu, postanawia się, co następuje:
§  1.
Zespół do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, utworzony decyzją nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 104), staje się Zespołem do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, zwanym dalej "Zespołem", w rozumieniu niniejszej decyzji.
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Ireneusz Grzybek;
2)
Krzysztof Król;
3)
Mirosław Krzystolik;
4)
Władysław Książek;
5)
Bogusława Madej.
2.
Koordynatorem prac Zespołu, zwanym dalej "koordynatorem", jest Krzysztof Król.
§  3.
Do zadań Zespołu należą:
1)
zbieranie i analiza informacji dotyczących zagadnień specyficznych dla poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego (prace wiertnicze, badania geofizyczne, inżynieria złożowa, zabiegi specjalne, w tym szczelinowanie, oraz izolacja nadległych horyzontów wodonośnych);
2)
dokonanie analizy stanu rozpoznania zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego i środowiska, związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego;
3)
ustalenie kierunków działań dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w zakładach prowadzących działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i skutecznego nadzoru nad tymi robotami;
4)
opracowywanie propozycji stanowiska Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie zagadnień związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego;
5)
opiniowanie projektów aktów normatywnych, opracowań, wniosków i informacji dotyczących poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, przekazywanych Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego;
6)
w przypadku potrzeby: przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych w zakresie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, w nawiązaniu do rozpoznania stanu faktycznego.
§  4.
1.
Sprawy należące do zadań Zespołu są rozpatrywane przez poszczególne osoby wchodzące w skład Zespołu lub na posiedzeniach Zespołu, odbywanych w zależności od potrzeb.
2.
Do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, koordynator może zapraszać osoby spoza składu Zespołu.
§  5.
1.
Posiedzenia Zespołu zwołuje koordynator z własnej inicjatywy.
2.
W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może być zwołane na umotywowany wniosek osoby wchodzącej w skład Zespołu.
§  6.
Koordynator informuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o pracach Zespołu.
§  7.
Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  8.
Zespół zakończy prace w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r., przedstawiając pisemne wnioski.
§  9.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.