Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący:

Zbigniew Burtan

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Alicja Stefaniak

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

Anna Duda

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:
a) Sergiusz Boron

Politechnika Śląska,

b) Anna Grabowska

Wyższy Urząd Górniczy,

c) Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy,

ca) 1  Zbigniew Niedbalski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

d) Gabriela Paszkowska

Politechnika Wrocławska,

e) Jerzy Picur,

Wyższy Urząd Górniczy,

f) Marek Pozzi

Politechnika Śląska,

g) Magdalena Śmieszek-Dudek

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3.  2  Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji zaleceń dotyczących:
1) minimalnych wymagań dla programów studiów na kierunkach, poziomach i profilach dających przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, których realizacja umożliwi absolwentom tych studiów wykonywanie czynności:
a) kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań oraz wentylacji,
b) w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej,
c) w dozorze ruchu w specjalności górniczej

- w podziemnych zakładach górniczych lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

2) dostosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego o kwalifikacjach, w zakresie przygotowania zawodowego, do wykonywania czynności:
a) kierowników i zastępców kierowników działów ruchu: górniczego, techniki strzałowej, tąpań oraz wentylacji,
b) w wyższym dozorze ruchu w specjalności górniczej,
c) w dozorze ruchu w specjalności górniczej

- w podziemnych zakładach górniczych lub zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze do minimalnych wymagań, o których mowa w pkt 1.

§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.
2.  Do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby spoza składu Zespołu.
§  5.  Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.  3  Zespół zakończy prace w terminie do dnia 30 września 2019 r., przedstawiając Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego pisemne propozycje, o których mowa w § 3.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 pkt 4 lit. ca dodana przez § 1 zarządzenia nr 13 z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.25) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 kwietnia 2019 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 25 z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 25 z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.Urz.WUG.2019.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.