Dz.Urz.WUG.2019.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lutego 2019 r.
w sprawie Zespołu do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Zespół do spraw dostosowania niektórych zagadnień dotyczących kwalifikacji w zakresie górnictwa podziemnego do przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, zwany dalej "Zespołem".
§  2.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący:

Zbigniew Burtan

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Alicja Stefaniak

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz:

Anna Duda

Wyższy Urząd Górniczy;

4) Członkowie:
a) Sergiusz Boron

Politechnika Śląska,

b) Anna Grabowska

Wyższy Urząd Górniczy,

c) Dariusz Katan

Wyższy Urząd Górniczy,

d) Gabriela Paszkowska

Politechnika Wrocławska,

e) Jerzy Picur,

Wyższy Urząd Górniczy,

f) Marek Pozzi

Politechnika Śląska,

g) Magdalena Śmieszek-Dudek

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3.  Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji zaleceń dotyczących:
1) minimalnych wymagań dla programów studiów na kierunkach, poziomach i profilach dających przygotowanie do pracy w górnictwie podziemnym, których realizacja umożliwi absolwentom tych studiów wykonywanie czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu podziemnych zakładów górniczych lub zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) dostosowania przepisów prawa geologicznego i górniczego o kwalifikacjach, w zakresie przygotowania zawodowego, do wykonywania czynności w kierownictwie lub dozorze ruchu podziemnych zakładów górniczych lub zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze do minimalnych wymagań, o których mowa w pkt 1.
§  4. 
1.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.
2.  Do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby spoza składu Zespołu.
§  5.  Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.  Zespół zakończy prace w terminie do dnia 31 lipca 2019 r., przedstawiając Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego pisemne propozycje, o których mowa w § 3.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.