Zespół do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.89

Akt utracił moc
Wersja od: 26 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie Zespołu do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Zespół do opracowania metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący:

Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy;

2)
Członkowie:
-
Marcin Baradziej

Wyższy Urząd Górniczy,

-
Grażyna Bomba

Wyższy Urząd Górniczy,

-
Janusz Orlof

Wyższy Urząd Górniczy,

-
Krzysztof Paraszczuk

Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,

-
Miranda Ptak

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,

-
Wojciech Wieczorek

Okręgowy Urząd Górniczy w Krośnie;

3)
Sekretarz:

Mariusz Włódarz

Wyższy Urząd Górniczy.

§  3.
Do zadań Zespołu należy przeanalizowanie problematyki oraz opracowanie metodyki prowadzenia przez właściwe organy nadzoru górniczego postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
§  4.
1.
Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
2.
Sprawy należące do zakresu zadań Zespołu są rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu, odbywanych w zależności od potrzeb.
3.
Do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby spoza składu Zespołu.
§  5.
Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Prawny w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  6.
Zespół zakończy prace w terminie do dnia 31 marca 2015 r., przedstawiając pisemną propozycję metodyki prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia opłaty podwyższonej.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.