Zawieszenie zajęć na czas oznaczony w szkołach aspiranckich Państwowej Straży Pożarnej. - OpenLEX

Zawieszenie zajęć na czas oznaczony w szkołach aspiranckich Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.20

Akt utracił moc
Wersja od: 13 kwietnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony w szkołach aspiranckich Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968) w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 54, poz. 322) zarządza się, co następuje:
§  1.
W roku szkolnym 2011/2012 zawiesza się zajęcia na czas oznaczony od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. w:
1)
Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie;
2)
Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
3)
Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).