Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2005.9.26

Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 2005 r.

UCHWAŁA Nr 72/2005
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 15 lutego 2005 r.
w sprawie zawieszenia uprawnień maklera papierów wartościowych

Na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651, Nr 223, poz. 2216, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546) uchwala się, co następuje:
§  1.
Zawiesza się uprawnienia Andrzeja Kucharza, maklera papierów wartościowych, numer licencji 1596, do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych na okres 4 miesięcy za nienależyte wykonywanie zawodu w okresie zatrudnienia w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA Bankowym Domu Maklerskim.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.