Zawieszenie uprawnień do wykonywania czynności dyplomowanego biegłego księgowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1982.7.16

Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 1982 r.

KOMUNIKAT Nr 4/82
w sprawie zawieszenia uprawnień do wykonywania czynności dyplomowanego biegłego księgowego.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski z 1973 r. Nr 37, poz. 226 i z 1975 r. Nr 31, poz. 193) zawiadamia się, że decyzją Nr 2/82 Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1982 r. zostały zawieszone uprawnienia do wykonywania czynności biegłego księgowego do dnia 28 lutego 1983 r. Mieczysławowi Piskozubowi, zam. w Gdańsku, ul. Jasna 5 m. 2.