Dzienniki resortowe

B.I.LP.2003.1.12

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 stycznia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie zawierania z pracownikami w Lasach Państwowych umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Znak: GK-1104-1/03

Na podstawie: art. 33 ust. 1 ustawy o lasach (Dz. U. z 2000 nr 56 poz. 679, art. 101) § 1 Kodeksu pracy, § 9 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29 stycznia 1998 r. (zwanego dalej: "Układem"), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (z zastrzeżeniem ust. 4) zawrą w ciągu 1 miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia umowy o zakazie konkurencji z pracownikami, zajmującymi stanowiska, które mogłyby być przez nich wykorzystywane do prowadzenia działalności niezgodnej z interesami Lasów Państwowych.
2. Decyzję o potrzebie zawarcia z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy (z zastrzeżeniem ust. 3) podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych w oparciu o regulamin organizacyjny jednostki i aktualny zakres czynności pracownika.
3. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinny być zawarte przede wszystkim z pracownikami zajmującymi stanowiska:
1) w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

- Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,

- zastępcy Dyrektora Generalnego LP,

- naczelnika, starszego specjalisty i specjalisty Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych.

2) w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych:

- dyrektora regionalnej dyrekcji LP,

- zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji LP,

- głównym księgowym regionalnej dyrekcji LP,

- naczelnika i pracowników wydziału właściwego ds. marketingu.

3) w nadleśnictwie:

- nadleśniczego,

- zastępcy nadleśniczego,

- głównego księgowego nadleśnictwa,

- inżyniera nadzoru,

- leśniczego.

4) w zakładach:

- dyrektora,

- zastępcy dyrektora,

- głównego księgowego.

4. Umowę o zakazie konkurencji z dyrektorami regionalnej dyrekcji LP oraz jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym, zawiera Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, a z kierownikami jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych wchodzących w skład regionalnej dyrekcji LP - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
5. Wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy stanowi załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, powinny określać, jaką działalność na danym stanowisku uznaje się za konkurencyjną.
2. Określenie działalności za konkurencyjną powinno wyszczególniać rodzaje działalności lub prac, których pracownik nie może wykonywać (np. produkcja szkółkarska, przerób drewna, działalność marketingowa, doradztwo w innych zakładach itp.) oraz funkcji, których nie może zajmować w czasie trwania stosunku pracy (np. zakaz uczestniczenia w konkurencyjnych spółkach).
§  3. Uczestniczenie pracowników jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, w charakterze osoby fizycznej w ciałach kierowniczych spółek z o.o., spółek akcyjnych i komandytowych, prowadzących działalność, nie będącą działalnością konkurencyjną w stosunku do Lasów Państwowych, wymaga uzgodnienia ze zwierzchnikiem służbowym kierownika jednostki organizacyjnej lub zwierzchnikiem innego pracownika.
§  4. Niezależnie od powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, wynikającego z umów, o których mowa w § 1, pracownicy Lasów Państwowych kierują się zasadami bezstronności, gospodarności i legalności w wykonywaniu zadań i obowiązków pracowniczych, w tym w szczególności:

- nie dopuszczają do podejrzeń o powodowanie się interesem prywatnym,

- nie podejmują działalności lub prac, kolidujących z obowiązkami służbowymi,

- nie ulegają żadnym naciskom i nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa,

- nie dopuszczają do powstawania zależności z osobami spokrewnionymi (podmiotami, które reprezentują lub są w nich zatrudnione), powodujących przepływ środków finansowych i powstawanie obrotu handlowego.

§  5.
1. Do czasu zawarcia umów o zakazie konkurencji w oparciu o niniejsze zarządzenie, obowiązują zawarte umowy.
2. W terminie dwóch tygodni od daty zawarcia umowy na podstawie niniejszego zarządzenia, pracownik zobowiązany jest powiadomić pracodawcę o prowadzonej działalności, która nosi znamiona działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.
3. W przypadku uznania przez Pracodawcę, że prowadzona działalność, o której mowa w ust. 2, nosi cechy działalności konkurencyjnej, pracodawca spisuje z pracownikiem aneks do umowy, określający termin i sposób odstąpienia pracownika od tej działalności.
§  6.
1. W razie nie wykonania przez pracownika obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2, jak również obowiązków wynikających z zawartej umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, pracodawca może dochodzić od niego naprawienia poniesionej szkody na zasadach określonych w art. art. 114-122 Kodeksu pracy.
2. Niezależnie od odpowiedzialności materialnej określonej w ust. 1, pracodawca może zastosować wobec pracownika, naruszającego postanowienia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, odpowiedzialność porządkową, a w uzasadnionych przypadkach rozwiązać stosunek pracy.
§  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy zawarte w ustawach: z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 poz. 211) ; z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122 poz. 1319) ; z 19.11.1999 r.; 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178).
§  8. Traci moc zarządzenie nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie - wprowadzenia w życie unormowania zawartego w § 9 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (tekst jednolity, obowiązujący od dnia 1 czerwca 1999 r., uwzględniający zmiany wprowadzone protokółem dodatkowym: nr 1, zawartym w dniu 30 czerwca 1998 r., oraz nr 2, zawartym w dniu 17 marca 1999 r. oraz niektórych innych obowiązkach ciążących na kierownictwie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie wyzwalania u pracowników Lasów Państwowych zachowań należytego korzystania z mienia i przedmiotów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

Umowa o zakazie konkurencji w okresie trwania stosunku pracy.

Zawarta w dniu ................ w ................., pomiędzy:

Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, (Regionalnej Dyrekcji

LP, jedn. org. LP o zasięgu krajowym, zakładu Lasów

Państwowych, Nadleśniczym), zwanym dalej "Pracodawcą",

a

Panem (Panią):

..............................................................

zwanym(ą) dalej "Pracownikiem".

§ 1.

1. Strony umowy ustalają, że w okresie trwania stosunku pracy

w ........................ - Pracownik zobowiązuje się nie

prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do

działalności prowadzonej przez Pracodawcę, określonej w

dokumentach statutowych Pracodawcy.

2. Za działalność konkurencyjną uważana będzie wszelka

działalność dotycząca:

a/ ................................

b/ ................................

c/ ................................

d/ ................................

e/ ................................

f/ ................................

g/ ................................

3. Pracownik zobowiązuje się ponadto, przez czas określony w

ust. 1, nie świadczyć pracy na podstawie umowy o pracę,

umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na innej podstawie, na

rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec

pracodawcy.

§ 2.

Pracownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich

okoliczności i informacji, o których dowiedział się w związku

z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, a w stosunku do

których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu

zachowania ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić

Pracodawcę na szkodę.

§ 3.

Niniejsza umowa nie narusza innych obowiązujących przepisów

dotyczących zakazu konkurencji.

§ 4.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w

postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Podpisy

Pracownik Pracodawca