Zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę... - OpenLEX

Zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2020.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.

KOMUNIKAT Nr 1
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 18 maja 2020 r.
informujący o zawarciu porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną

Na podstawie art. 26 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 695) ogłasza się, co następuje: W dniu 7 maja 2020 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań wobec incydentów zgłaszanych przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną, które weszło w życie z dniem 11 maja 2020 r. Treść porozumienia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod adresem: www.bip.abw.gov.pl.