Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.8.140

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1999 r.

UCHWAŁA Nr 233
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 marca 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się ABB Fundusz Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA zezwolenia na następujące zmiany statutu Towarzystwa:

W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Nazwa Towarzystwa będzie brzmiała "SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" Spółka Akcyjna.

2. Towarzystwo może używać również skróconej nazwy "SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych" SA, jak również charakterystycznego logo."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.