Zatwierdzenie zmiany w regulaminach funduszy powierniczych. - OpenLEX

Zatwierdzenie zmiany w regulaminach funduszy powierniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.8.139

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1999 r.

UCHWAŁA Nr 232
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 marca 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany w regulaminach funduszy powierniczych

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) w związku z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) uchwala się, co następuje:
§  1.
Udziela się PBK ATUT Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA zezwolenia na następującą zmianę regulaminów:

PBK ATUT 1 - Funduszu Powierniczego Renomowanych Spółek,

PBK ATUT 2 - Funduszu Powierniczego Bezpiecznych Papierów Skarbowych,

PBK ATUT 3 - Funduszu Powierniczego Dynamicznie Rozwijających się Spółek,

PBK ATUT 4 - Funduszu Powierniczego Prywatyzacji:

W art. 41 ust. 1 i 2 wyraz "Rzeczpospolita" zastępuje się wyrazami "Prawo i Gospodarka".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.