Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.277

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 445
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 14 sierpnia 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Towarzystwa Funduszy Powierniczych ATUT SA oraz zmian w regulaminie ATUT 2 - Funduszu Powierniczego Bezpiecznych Papierów Skarbowych

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się następujące zmiany w statucie Towarzystwa Funduszy Powierniczych ATUT SA:
1.1. Art. 5 ust. 1 lit. a) przed wyrazem "wysokości" dodaje się wyraz "maksymalnej", a po wyrazie "wysokości" dodaje się wyraz "do",
1.2. Art. 5 ust. 1 lit. b) przed wyrazem "wysokości" dodaje się wyraz "maksymalnej", a po wyrazie "wysokości" dodaje się wyraz "do".
§  2. Zatwierdza się następującą zmianę w regulaminie ATUT 2 - Funduszu Powierniczego Bezpiecznych Papierów Skarbowych:

Art. 38. zmienia się w ten sposób, że:

w ust. 1 lit. a) wykreśla się cyfrę "2" i w to miejsce wpisuje cyfrę "0,75",

w ust. 1 lit. b) wykreśla się cyfrę "2,5" i w to miejsce wpisuje cyfrę "1",

w ust. 4 wykreśla się cyfrę "5,5" i w to miejsce wpisuje się cyfrę "2,75".

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.