Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPW.1997.7.235

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 381
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 17 lipca 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Towarzystwa Funduszy Powierniczych Fidelia SA, zmian w regulaminie Funduszu Powierniczego Fidelia oraz wyrażenia zgody na powołanie składu Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 94 i 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się następującą zmianę w statucie Towarzystwa Funduszy Powierniczych Fidelia SA:
1. § 9 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"Prospekty Informacyjne Funduszy są dystrybuowane poprzez Punkty Obsługi Funduszy".

§  2. Zatwierdza się następujące zmiany w regulaminie Funduszu Powierniczego Fidelia:
2.1. w art. 18 ust. 2 skreśla się wyrazy: "oraz wystawieniu przez Agenta Transferowego świadectwa powierzenia środków",
2.2. art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Bank Powiernik we współpracy z Zarządzającym dokonuje wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa we wszystkie dni sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dzień wyceny)."

2.3. w art. 20:
a) w ust. 4 skreśla się wyrazy: "podlega ogłoszeniu stosownie do art. 34 ust. 1 oraz",
b) w ust. 5 wyrazy: "o której mowa w art. 18 w terminie 60 dni" zastępuje się wyrazami: "o której mowa w art. 17 w terminie 90 dni",
2.4. w art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa i cena jednostki uczestnictwa w ofercie publicznej jest wyrażana w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Liczba jednostek uczestnictwa jest wyrażana z dokładnością trzech miejsc po przecinku."

2.5. w art. 26 ust. 6 wyrazy: "Przez okres 5 miesięcy" zastępuje się wyrazami: "Przez okres 3 miesięcy",
2.6. w art. 34 wyrazy: "dzienniku Nowa Europa" zastępuje się wyrazami: "dzienniku Parkiet".
§  3. Wyraża się zgodę na powołanie Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Powierniczych Fidelia SA w następującym składzie:
3.1. Włodzimierz Siudek
3.2. Tomasz Łukasiewicz
3.3. Iwona Czekałowska
3.4. Andrzej Janowski
3.5. Ryszard Kujawa
3.6. Andrzej Wrzesiński
3.7. Andrzej Werniewicz
3.8. Jerzy Napiórkowski.
§  4. Wyraża się zgodę na powołanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Funduszy Powierniczych Fidelia SA w następującym składzie:
4.1. Lucyna Czajkowska
4.2. Stanisława Zaręba
4.3. Jacek Wolański
4.4. Mirosław Wróbel
4.5. Andrzej Cichy.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.