Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2000.6.135

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 maja 2000 r.

UCHWAŁA Nr 325
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933 i z 1999 r. Nr 72, poz. 801) uchwala się, co następuje:
§  1. Udziela się GÓRNOŚLĄSKIEMU Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA zezwolenia na następującą zmianę statutu Towarzystwa:

§ 8. 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każda, w tym:

a) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii "A",

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "B"."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.