Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.9.306

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 1997 r.

UCHWAŁA Nr 495
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 4 września 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie PRZYMIERZE Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Pkt 6.1 statutu Towarzystwa otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny spółki wynosi: 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych i dzieli się na 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 200 (dwustu) złotych każda. Akcjonariusze obejmą akcje po cenie nominalnej".

§  2. Pkt 6.3 statutu Towarzystwa otrzymuje brzmienie:

"Bank Polska Kasa Opieki SA - Grupa PeKaO SA" obejmuje 38.250 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych, a pozostałe 36.750 (trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych obejmuje Alliance Capital Management Corporation of Delaware."

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.