Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 374
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA oraz wyrażenia zgody na odwołanie członków Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej i powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 96 § 3 i art. 94 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się następujące zmiany w statucie Korona Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA:
1.1. Art. 12.2 otrzymuje brzmienie:

"Księgi, rachunkowość oraz sprawozdawczość Spółki będą prowadzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi oraz dobrą praktyką zawodową."

1.2. Art. 12a.2 otrzymuje brzmienie:

"Towarzystwo pokrywa ze środków funduszy koszty działalności funduszy takie jak: opłaty za przechowywanie aktywów funduszy przez Bank Powiernik oraz inne działania Banku Powiernika, koszty prowizji maklerskich za usługi związane z nabywaniem i sprzedażą papierów wartościowych, koszty obsługi prawnej, płatności za wykonanie usług Agenta Obsługującego, płatności na rzecz rewidentów za badanie sprawozdań finansowych funduszy, podatki i inne opłaty."

1.3. Art. 12. 3. otrzymuje brzmienie:

"Spółka zleci i poniesie koszty sporządzenia corocznej weryfikacji sprawozdania finansowego przez firmę audytorską o zasięgu międzynarodowym, której wybór będzie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

§  2. Wyraża się zgodę na odwołanie Pana Ireneusza Łuszczewskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej i powołanie w jego miejsce nowego członka w osobie Pana Michała Milewskiego.
§  3. Wyraża się zgodę na odwołanie Pana Romana Kosińskiego ze stanowiska członka Komisji Rewizyjnej.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.