Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.11.380

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 606
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 22 października 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie KORONA Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się następujące zmiany statutu KORONA Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA:
1.1. Artykuł 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 26 750 000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 267 500 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 (stu) złotych każda".

1.2. Artykuł 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał akcyjny został objęty przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie i CAIB Holding Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu - zwane dalej wspólnie "Akcjonariuszami" w następujący sposób:

a) Bank Gospodarki Żywnościowej SA - objął 133 750 (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych o łącznej wartości 13.375.000 (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Zapłata za akcje zostanie dokonana gotówką.

b) CAIB Holding Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu - objął 133 750 (sto trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych o łącznej wartości 13.375.000 (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Zapłata za akcje zostanie dokonana gotówką."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.