Zatwierdzenie zmian w statucie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFFiPR.2021.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 kwietnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 20 kwietnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W statucie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, zatwierdzonym zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 21), w § 7 zatwierdza się następujące zmiany:
1)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada naukowa Instytutu składa się z 15 członków.";

2)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) osoby nie będące pracownikami Instytutu w liczbie 9 osób, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, powoływane przez ministra nadzorującego.".

§  2. 
Zmiany statutu, o których mowa w § 1, zostały uchwalone uchwałą Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Nr 36/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).