Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.5.202

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 318
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 19 czerwca 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Korona Fundusz Powierniczy Powszechnej Prywatyzacji

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Nie zatwierdza się zmian w regulaminie Korona Fundusz Powierniczy Powszechnej Prywatyzacji polegających na:
1. Zapisie artykułu 10 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Na podstawie Umowy minimalna wpłata początkowa do Funduszu oraz każda następna kwota powierzona Towarzystwu nie może być mniejsza niż 500 PLN".

2. Dodaniu w art. 10 ustępu 3 w brzmieniu:

"3. Towarzystwo może ustalić inną wysokość minimalnej wpłaty dla powierzających środki pieniężne po raz pierwszy lub obniżyć wysokość minimalnej wpłaty dla Uczestników Funduszu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Towarzystwa".

3. Zapisie artykułu 23 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnicy Funduszu mogą umarzać Jednostki Uczestnictwa poprzez złożenie Prowadzącemu Dystrybucję zlecenia umorzenia".

4. Dodaniu w art. 23 ustępu 3 w brzmieniu:

"3. Przez okres 5 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia działalności Funduszu wyłącza się możliwość umarzania Jednostek Uczestnictwa. Zarząd Towarzystwa może skrócić ten okres, przy czym odpowiednia informacja będzie podana do wiadomości publicznej zgodnie z art. 44 Regulaminu".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.